Адвокатско дружество “Илиева, Вучева и Ко.” предоставя съвети, както на банки и небанкови финансови институции, така и на дружества в областта на банковото право и финансите. Дейността ни е фокусирана върху сделки на територията на страната.

Адвокатско дружество “Илиева, Вучева и Ко.” предлага на своите клиенти – финансови институции експертни правни съвети и консултации относно процедурите по регистрация, уведомяване и изготвяне на правила, мерки и други актове при съблюдаване на нормативните изисквания за осъществяване на банкова дейност и дейност като небанкова финансова институция, комуникация с Българска Народна Банка и останалите държавни органи. Изготвяме пълен документо оборот

и процедури, необходими за извършване на дейността на финансова институция на територията на България. Адвокатско дружество “Илиева, Вучева и Ко.” консултира банки и в извършваната от тях дейност при сключване на договори за кредит, одобряване и изготвяне на всички видове обезпечения (ипотеки, залози, поръчителство и др.), изготвяне на записи на заповеди, както и при сделки по заместване, встъпване в дълг, новация и други.

Ние можем да предоставим на корпоративните си клиенти специализиран съвет и информация във връзка със законовите разпоредби регулиращи финансовите услуги, както и относно законовите изисквания отнасящи се до дейността на публичните дружества, проспектите, разкриване на информация, защита на правата на миноритарните акционери,

създаване на съответните документи. Имаме богат опит в областта на договарянето и структуриране на финансирането на проекти, финансирането на сделки с недвижими имоти, финансиране на търговски сделки, общо корпоративно финансиране, обезпечения, съвети по договори за банков кредит, обезпечения, заместване и встъпване в дълг, новация и др.

Предвид това, че България е страна по повече от шестдесет Спогодби за избягване на двойното данъчно облагане, нашите данъчни специалисти подпомагат клиентите ни във връзка със специфичните процедури за искане за прилагане на Спогодбите по отношение на различни видове плащания в чужбина като например, лихви, дивиденти, доходи от продажба на дялове

и акции и авторски възнаграждения.

Специалистите от адвокатско дружество “Илиева, Вучева и Ко.” могат също така да Ви посъветват във връзка с изготвянето на подходящи планове за стимулиране на целия персонал или само на отделни групи служители, като например висшия управленски персонал чрез съответните планове за придобиване на акции или опции за закупуване на акции от дружеството-работодател или неговия собственик и други. Във връзка с тези планове можем да Ви предоставим съвет относно правните изисквания за предоставяне на акции и опции, правните и данъчни аспекти на плановете за стимулиране.

Адвокатско дружество “Илиева, Вучева и Ко.” разполага с високо квалифицирани

професионалисти, които са признати заради прецизността на работата си. Ние можем да Ви предоставим съвременни и полезни съвети, които кореспондират на Вашите нужди по време на структурирането и преговорите по Вашите сделки.

панорама на офиса скрий съдържанието