Ние можем за Ви посъветваме какъв вид търговско дружество е най-подходящо за извършването на търговска дейност в страната като вземем предвид приложимите български закони и инвестиционната политика на Вашето дружество. Например, ако вашата дейност в България е свързана с внос на специфични продукти, може да се окаже достатъчно да действате чрез упълномощен представител вместо да създавате местно дружество.

В случаите, когато Вашата търговска дейност изисква извършването й посредством местно дружество, ние ще Ви насочим към формата, която е най-подходяща за Вас, ще Ви подпомогнем при установяването и поддържането на правоотношения с местни търговски субекти и ще Ви съветваме

при сключване на договори, които са специфични с оглед продуктите, които предлагате.

Ние ще Ви дадем информация за всички местни изисквания, отнасящи се до продуктите, които произвеждате и с които търгувате, като например относно изискванията за регистрация на продуктите или за тяхното използване, относно предлагането, етикетирането и опаковането и други.

Ние можем да Ви съдействаме при регистрацията на търговските марки за Вашите продукти пред българското Патентно ведомство и да Ви посъветваме за най-добрия начин на защита на тези марки срешу предприети или очаквани действия на нелоялна конкуренция.

Ние имаме възможността и опита да Ви посъветваме във връзка с получаването на финансиране на Вашата дейност чрез европейски фондове и проекти и да Ви съдействаме при процедурите за получаване на такова финансиране.

панорама на офиса скрий съдържанието