В извънредния 59-и брой на Държавен вестник от 31 юли 2010 година бяха обнародвани промените в Закона за храните („ЗХ”). Според нововъведената ал. 4 на чл. 12 от ЗХ, производителите на храни трябва да подадат декларация, удостоверяваща наличието или неналичието на добавки, произведени от ГМО, в храните. Декларацията се прилага към заявлението по чл. 12, ал. 3 за регистрация на обект за производство на храни. Вече регистрираните производители трябва да подадат тази декларация в 6-месечен срок от влизането на закона в сила според § 19, ал. 1 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на ЗХ.

панорама на офиса скрий съдържанието