Днес, 1 октомври 2009 г., влиза в сила новият Семеен Кодекс.

Основната и най-съществена промяна е изцяло новата за България е уредбата на имуществените отношения между съпрузите. Вече отмененият Семеен кодекс прилагаше принципа на семейна имуществена общност, съгласно който имуществото придобито по време на брака в резултат на съвместен принос, принадлежи общо на двамата съпрузи. Новата уредба дава възможност на съпрузите сами да изберат измежду три режима, а именно: режим на разделност, на общност и договорен режим. В случай, че встъпващите в брак не изберат по какъв начин да се уреждат имуществените им отношения новият Семеен кодекс приема, че ще се прилага и досега валидния режим на имуществена общност.

В случай, че съпрузите предпочетат разделността, продибитото от всеки от тях остава негово лично имущество. Въпреки това, съпругът собственик на жилище, което се явява семейно по смисъла на закона (т.е. единствено собствено на който и да е от съпрузите и в което семейството действително живее), при разпореждане с имота се нуждае от съгласието и на съпруга несобственик. При липса на такова, единствено съдът може да допусне разпореждането, но само в случай, че това е в интерес на децата и семейството. Дори при прилагане на режим на разделност двамата съпрузи са солидарно отговорни за задължения във връзка с текущата издръжка на семейството.

Въвеждането на института на брачния договор е друга сериозна новост в регулацията. Брачният

договор се сключва лично, в писмена форма с нотариална заверка на съдържанието и на подписите и се вписва в специален регистър към Агенцията по вписванията. Брачният договор, с който се прехвърля право на собственост или се учредява или прехвърля друго вещно право върху недвижим имот, ще има прехвърлително действие и ще се вписва и в Имотния регистър към Агенция по вписвания. Договорът може да урежда само въпросите, свързани с правата на страните върху имуществото, което се придобива преди или по време на брака, начините на управление и разпореждане с него, включително семейното жилище, участието на страните в разходите и задълженията, имуществените последици при развод, издръжката на съпрузите по време на брака и при развод, издръжката на децата от брака и др.

Изборът между трите режима на имуществените отношения на съпрузите, направен при сключване на гражданския брак служебно се вписва в електронен регистър към Агенцията по Вписванията. Достъп до Регистъра на имуществените отношения на съпрузите имат всички граждани. От него може да се получи информация само относно режима на имуществена общност и датата на сключване или прекратяване на граждански брак на лицата. От днес достъпен е и електронният вариант на Регистъра на адрес: http://www.mrra.bg/Default.aspx.

Лицата, които вече са сключили граждански брак могат да преуредят имуществените си отношения. Законът дава възможност и за промяна на режима, която за да има сила се вписва в Регистъра на имуществените отношения на съпрузите.

Новият семеен кодекс съдържа и редица други промени във връзка с намаляване на сроковете за прекратяване и сключване на граждански брак, осиновяването и други.

Адвокат Диляна Кондева

панорама на офиса скрий съдържанието