След няколко законопроекта и множество обсъждания, Народното събрание прие новия Закон за управление на етажната собственост. С него се въвеждат нови форми на организиране на етажната собственост, актуални санкции за неизправни собственици, правила за отглеждането на домашни любимци и др.

Управлението на етажната собственост в жилищни комплекси от затворен тип, се урежда с писмен договор с нотариална заверка на подписите между инвеститора и собствениците. Договорът се вписва по партидата на всеки обект и е противопоставим на следващите собственици.

Сградите в етажна собственост се вписват в публичния регистър в Общината, трябва

да притежават технически паспорт и книгата на собствениците. В последната в 15 дневен срок задължително ще се вписват новите собственици, обитатели, собствените животни, както и тези взети за отглеждане.

Собствениците в етажната собственост могат да кандидатстват за финансиране по европейски, национални и общински програми за обновяване на сгради, чрез създадени от тях сдружения на собствениците, в които обаче да участват всички. При промяна на собствеността върху самостоятелен обект членството в сдружението се прехвърля на приобретателя.

Обитател, който излага сградата на опасност от пожар, значителни повреди, системно нарушава

правилника, решенията на общото събрание или добрите нрави, може да бъде изваден от сградата по решение на 75% представителите на идеалните части. Това става след писмено предупреждение. До 150 лева глоба може да бъде наложена на неизправен съсед, а на юридическите лица – до 500 лв.

Месечните таксите се разпределят според броя обитатели на възраст над 6 години. За всяко домашно животно, което “подлежи на извеждане” се дължи допълнителна месечна такса. Обитателите, които отсъстват повече от месец плащат половин такса, след като са уведомили за отсъствието си.

панорама на офиса скрий съдържанието