Държавен вестник бр. 42/2018 г., обявява изменение на Закона за задълженията и договорите (ЗЗД) относно частичните искове. Изрично е заложено в закона, че при подаден частичен иск давността спира или прекъсва само за частта от вземането, предмет на този иск. Досега, този въпрос не беше изрично регламентиран и се считаше за спорен в правната теория. В допълнение, налице е изменение на Гражданския процесуален кодекс, уреждащо изрично правната възможност за едновременно водене на две съдебни дела за различни части на едно вземане. Значимостта на материята се определя от сериозното количеството частични искове и правните последици от съдебните решения, постановени по тях. Въпросите, свързани с погасителната давност, са предмет на разглеждане на тълкувателно дело на Върховния касационен съд, което все още е висящо.

панорама на офиса скрий съдържанието