Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № 12 от 2016 г. за Регистъра на банковите сметки и сейфове е обнародвана в Държавен вестник, бр. 37 от 04.05.2018 г. и влиза в сила в деня на обнорадването

Внесените по този начин изменения и допълнения касаят функционирането, обхвата, реда и сроковете за подаване и получаване на информация от Регистъра на банковите сметки и сейфове („Регистъра”), поддържан от Българската народна банка („БНБ“). Предвидено е Регистърът вече да съдържа данни за наличие на запори по банкови сметки. Банките се задължават да подават информация за наличие на запор, дати на налагането и вдигането на запора както на банковите сметки на физически лица, така и на тези на юридическите лица.

Във връзка с горните изменения се разширява обхвата на задължението на банките за ежеседмично подаване на информация в Регистъра. Това задължение на банките занапред ще включва именно данните за датите на

налагането и вдигането на запора или промяната във вече подадени данни.

Запазва се правото на редица органи да получават информация от Регистъра („Органите“): органите на съдебната власт, Главна дирекция „Национална полиция“, Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“ и областните дирекции на Министерството на вътрешните работи, Държавна агенция „Национална сигурност“, „Националната агенция за приходите“, Инспекторатът към Висшия съдебен съвет, министърът на финансите, министърът на правосъдието, Агенция „Митници“, държавните и частните съдебни изпълнители при образувано изпълнително дело. Всички тези органи имат правото да получат информация срещу заплащане на такса на хартиен и/или електронен носител, с някои изключения – Органи, които следва да получават информация единствено по електронен път. Изменението, въведено с Наредбата за изменение и допълнение на

Наредба № 12 от 2016 г. за Регистъра на банковите сметки и сейфове, се състои в разширяване на обхвата на Органите, които следва да получават информация единствено по електронен път.

Създава се нова разпоредба, която предвижда, че сроковете за извършване на справки на хартиен носител текат в рамките на работното време след регистрирането в БНБ на заявлението за извършване на справка и необходимите документи.

В допълнение, вътрешните правила, които Органите подават към заявлението до подуправителя, ръководител на управление „Банково“ на БНБ, за целите на включване на Органите в информационната система на Регистъра, ще следва занапред да включват правата и задълженията на оправомощените лица, които ще получават информация от Регистъра във връзка с изпълнение на служебните им задължения. Органите, които, до 04.05.2018 г. (датата на влизането на тази Наредбата за изменение и допълнение в

сила) имат промени в дейността си, следва да предоставят актуализирани вътрешни правила в срок до 04.08.2018 г.

Също така, Органите са задължени да уведомяват в 15-дневен срок БНБ за всяка промяна в информацията и документите, настъпила след включване в информационната система на Регистъра на банковите сметки и сейфове, като прилагат и заверени копия на документите, удостоверяващи промяната.

Изключване от информационната система на Регистъра ще се извършва при:

  •  заличаване на правния субект или прекратяване дейността на Органите;
  • заличаване на регистрация на финансова институция на някое от основанията, предвидени в чл. 9 от Наредба № 26 на БНБ за финансовите институции;
  • отнемане или обезсилване на издадения лиценз на

платежна институция или дружество за електронни пари, или при прекратяване на дейността по отпускане на кредити, последната предвидена в чл. 21 от новия Закон за платежните услуги и платежните системи (в сила от 06.03.2018 г.).

БНБ не предоставя информация на Органите за наличие на банкови сметки и сейфове на физически и юридически лица преди датата на първоначално зареждане на информация в Регистъра на 31.10.2016 г.

панорама на офиса скрий съдържанието