В мотивите към Решение № 140 от 08.02.2018 г. (Решението) Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) е ималао повод да обоснове, че показването на продуктите, предлагани от едно дружество, на уебсайт за целите на електронната тъговия не представлява реклама по смисъла на пар. 1, т. 11 от Допълнителните разпоредби на Закона за защита на конкуренцията (ЗЗК).

Съгласно посочената разпоредба всяко съобщение във връзка с търговия, което има за цел да насърчи реализацията на стоки и услуги, представлява реклама. При анализа си, обаче, КЗК достига до извод, че спецификите на електронната търговия като форма на реализиране на търговска дейност по продажба на стоки без пряк контакт между търговеца-продавач и купувача обуславят необходимостта от каталожно предлагане на стоките или услугите и възможност за отдалечено запознаване на купувачите с тях. В този смисъл описанията, характеристиките и снимките на

предлаганите стоки в интернет магазините не представлява реклама, а представяне на предлаганите продукти или услуги, от което потребителят се нуждае, за да направи информиран избор и да реализира покупка. Допълнителен аргумент за този извод е и обстоятелството, че за да достигне до основаната информация за съдържанието на съставките, начина на употреба и цената, потребителят трябва не само да посети съответния онлайн магазин, но и да избере конкретния продукт, за който тя се отнася.

В Решението е разгледан още проблемът за използването на изрази като „био“, „органик“ и „натурално“ при производството и означението на козметични продукти. Според КЗК поради липсата на единен стандарт, който да унифицира изискванията към предлагането на био или органична козметика, производителите следва да спазват обичайната добросъвестна търговска практика, наложена на пазара, и да указват съставките и суровините, които са

получени по био или органичен път.

Друг интересен въпрос, обсъден в Решението, е свързан с наименованието/ фирмата на дружеството и възможността то да бъде заблуждаващо. КЗК е изложила аргументи, че не е необходимо наименованието да представлява едновременно и наименование на предлаганите стоки и услуги. Името може да съдържа само концепция и определена характеристика на търговеца, стоките или услугите, или изобщо да не е свръзано с предмета на дейност на дружеството. Освен това, всяка стока трябва да притежава етикет, брошура или комуникирани по друг начин описание или упътване, придружаващи конкретния продукт, от които потрбителят да се информира за съществените свойства и характеристики на стоката.

 

панорама на офиса скрий съдържанието