Целта на измененията в Закона за туризма (Законът), част от които влизоха в сила на 04.05.2018 г., а други ще влязат в сила на 01.07.2018 г., е създаването на ред за осъществяване на туристически пакети и услуги. На следващо място се регламентира отговорност на туроператорите и търговците, които улесняват предоставянето на свързани туристически услуги при неплатежоспособност и несъстоятелност. В допълнение, намалява се административната тежест на бизнеса и гражданите и се транспонират изисквания на законодателството на ЕС във връзка с туристическите услуги.Направена е категоризация на туристическите обекти.

С приетите изменения законодателят определя условия и ред за осъществяване на туристически пакети и свързани туристически услуги и за категоризирането на туристическите обекти. На следващо място се регламентира отговорност на

туроператорите и търговците, които улесняват предоставянето на свързанитуристически услуги при неплатежоспособност и несъстоятелност.

Според Закона за изменение и допълнение на Закона за туризма туроператорът е лице, регистрирано по установения ред и вписано в Регистъра на туроператорите и туристическите агенти за упражняване на туроператорска дейност, което изготвя туристически пакети и ги продава или предлага за продажба.

Изрично се регламентират видовете туристически услуги :

  • превоз на пътници;
  • настаняване, което не е неделима част от превоза на пътници и не е за жилищни нужди;
  • отдаване под наем на автомобили, на мотоциклети, за които се изисква свидетелство за управление, на други моторни превозни средства;
  • всяка друга туристическа услуга, която не е неразделна част от предходно изброена туристическа услуга.

Договор за туристически пакет

Той включва всички услуги при предоставяне на един туристически пакет. Може да представлява и сбора от всички самостоятелни договори, които обхващат включените в един пакет туристическите услуги. Туристическият пакет е комбинацията от най-малко два различни вида туристически услуги за целите на едно и също пътуване или ваканция. Услугите следва да са комбинирани от един търговец или да се сключват самостоятелни договори с отделни доставчици за всяка туристическа услуга. Договорът за туристически пакет съдържа информация за наличните процедури за разглеждане на жалби и алтернативното решаването на потребителски спорове съгласно Закона за защита на потребителите. Предвидена е платформата за онлайн

решаване на спорове съгласно Регламент (ЕС) № 524/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 21 май 2013 г.

Прехвърляне на правата по договора

Регламентирано е право на пътуващия да прехвърли правата по договора за туристически пакет на друг пътуващ. Лицето следва да отговаря на всички изисквания от сключения договор. Задължително условие е да се отправи предизвестие до туроператора за прехвърлянето поне 7 дни преди изпълнението на туристическия пакет.

Увеличаване на цената

Цената на един туристически пакет може да се увеличи при две условия – в договора изрично да е предвидена такава възможност и да е посочено, че пътуващият има право и на намаление на цената. Последното следва да е съразмерно на условията за увеличение след сключването

на договора. Увеличението на цената на туристическия пакет е възможно само по изключение вследствие на промени в:

  • цената на превоза на пътници, което е вследствие на промяна в цената на горивото или на други източници на енергия;
  • размера на данъците или таксите върху включените в договора туристически услуги, определени от трета страна (включително туристически такси, такси за кацане или такси за слизане от борда на пристанища и летища);
  • обменните курсове, отнасящи се за туристическия пакет.

Прекратяване

Когато пътуващ прекрати договора за туристически пакет,

той може да приеме негов заместител със същото или с по-високо качество, ако туроператорът предлага такъв. Пътуващият има право да прекрати договора за туристически пакет по всяко време преди започването на изпълнението на туристическия пакет. В договора могат да се предвидят такси за прекратяването на договора. Те се изчисляват в момента, в който се прекратява договорът.

Права на пътуващия

Пътуващият може да иска намаление на цената, обезщетение за претърпени имуществени и неимуществени вреди, както и да прекрати договора без
да дължи разходи при значително несъответствие между договорените и действително предоставените услуги.

Пътуващият има право на подходящо намаление на цената за времето, през което е имало несъответствие на предоставените услуги с договора за туристическия пакет.

Пътуващият няма право на обезщетение за претърпени

вреди, когато туроператорът докаже, че липсата на съответствие се дължи на: пътуващия; трето лице; непреодолими и извънредни обстоятелства.

Пътуващият може да отправя съобщения, искания или жалби във връзка с изпълнението на туристическия пакет до туристическия агент, който ги препраща на туроператора.

 

панорама на офиса скрий съдържанието