Със Закона за изменение и допълнение на Закона за енергетиката, топлофикациите, когенерациите, заводските централи, както и централите с възобновяеми енергийни източници („ВЕИ“) с инсталирана мощност от 4 MW нагоре, чийто ток досега се е изкупувал от Националната електрическа компания („НЕК“) по фиксирани преференциални цени, ще започнат да продават цялата си енергия на борсата. До 31 Октомври 2018 г. те ще трябва да подпишат договори за премия с фонда „Сигурност на електроенергийната система“ („ФСЕС“), които влизат в сила не по-късно от 1 Януари 2019 г.

ФСЕС има право от 1 Юли 2018 г. да предяви искане за компенсиране на разходи, произтичащи от задължения за изкупуване на електрическа енергия на преференциални цени и предоставяне на премии за електрическа енергия от възобновяеми източници и от високоефективно комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия.

В срок до 30 Юни 2018 г. търговците и производителите на електрическа енергия с обекти с обща инсталирана мощност 4 мегавата и над 4 мегавата внасят банкова гаранция или депозит по чл. 36ж, ал. 3 от ЗЕ във ФСЕС.

От 1 Юли 2018 г. собствениците на енергийни предприятия по ЗЕ в рамките на ежегодните отчети по изпълнение на лицензиите следва да декларират пред Комисия за енергийно и водно регулиране („КЕВР“) наличието на намерения за разделяне, отделяне, сливане, разпореждане с дялове или акции, представляващи повече от 20 на сто от капитала или продажби на части или всички активи на енергийното дружество.

КЕВР ще има провомощието да разрешава действия на разпореждане с дялове и акции, представляващи повече от 20 на сто от капитала на търговски дружества, които осъществяват лицензионна дейност по пренос и разпределение на електрическа, топлинна енергия или газ. Тази промяна влиза в сила от 1 Юли 2018 г., с оглед

гарантиране сигурността на доставките, защитата на националната сигурност и обществения ред.

В 18-месечен срок от влизането в сила на ЗЕ министърът на енергетиката разработва и внася за одобряване от Министерския съвет Стратегия за устойчиво енергийно развитие на Република България.

панорама на офиса скрий съдържанието