Наредбата е обнародвана в Държавен вестник, бр. 27 от 27.03.2018 г.

С Наредбата се уреждат условията и редът за подаване на документи по ЗАДС в съответствие с редица вътрешни и международни актове. Предвидените в Наредбата правила и процедури имат за цел облекчаване на преноса на информация между икономическите оператори и митническите органи, администриращи акциза, чрез използването на средства за електронна обработка на данни между информационните системи на Агенция „Митници“ и икономическите оператори. Така приетите с Наредбата мерки са в контекста на разбирането за необходимостта от засилено използване на информационните и комуникационните технологии, в т.ч. при администрираните на публичните задължения и съответните услуги.

Подаването на документи по електронен път съгласно Наредбата се извършва чрез електронен обмен на

информация, посредством използването на средства за електронна обработка на данни, между информационните системи на Агенция „Митници“ и лицето чрез:

 • директен обмен на съобщения между информационните системи на Агенция „Митници“ и информационната система на лицето чрез предварително изградена връзка от тип „система-система“, обезпечена от лицето и съгласно конкретни изисквания на Наредбата;
 • въвеждане на информацията в информационните системи на Агенция „Митници“ чрез уебинтерфейса на Е-портала на Агенция „Митници“.

За обмена на информация по смисъла на Наредбата е необходимо:

 • лицето да прилага квалифициран електронен подпис съгласно Регламент (ЕС) № 910/2014 г. и Закона за

електронния документ и електронните удостоверителни услуги, както и

 • да бъде регистрирано за обмен на информация, извършван посредством използването на средства за електронна обработка на данни с Агенция „Митници“, по реда Наредбата.
 • На регистрация по Наредбата подлежат всички лица, които ще подават документи по ЗАДС пред митническите органи по електронен път. Заявлението за регистрация по образец съгласно Приложение 3 към Наредбата се подава само по електронен път. Процедурата по регистрация предвижда възможности за извършване на конкретни проверки. Стартираният процес на регистрация се потвърждава електронно, като лицето следва да приключи процеса по регистрацията на Е-портала на Агенция „Митници“ в 14-дневен срок от получаване на това съобщение. Потвърждаването на регистрацията и

  прекратяване на процеса по регистрация се съобщават на лицето с изпращането на електронно съобщение на посочения адрес на електронна поща. Едва след потвърждаване на регистрацията лицето може да извършва обмен на информация с митническата администрация в съответствие с Наредбата.

  Лицата, притежаващи съществуваща регистрация за ползване на функционалности на информационните системи на Агенция „Митници“, в срок от един месец считано от датата на публикуване на Наредбата в ДВ, т.е. в срок до 27.04.2018 г., следва да се регистрират по реда на Наредбата, като в този срок могат да използват съществуващите към момента регистрации за електронен обмен на информация с Агенция ,,Митници“.

  В случаите на промяна на данни и обстоятелства, лицето е длъжно да отрази промените в седмодневен срок от настъпването им, освен ако не са предпоставките на Наредбата промените да бъдат обработвани и отразявани служебно.

  Наредбата съдържа също така правила за деактивиране и възобновяване на регистрация на служител на лицето, прекратяване на регистрацията, подаване и обработка на документи по ЗАДС по електронен път. В допълнение, с Приложение 1 към Наредбата са въведени технически изисквания за софтуерна, хардуерна и комуникационна обезпеченост към икономическите оператори, желаещи да подават документи по ЗАДС по електронен път. В Приложение 2 към Наредбата е предвидена процедура за провеждане на тестове за съвместимост между автоматизираните информационни системи на икономическите оператори и акцизната информационна система.

  панорама на офиса скрий съдържанието