Новата Наредба № 16 (Наредбата) на Българската народна банка (БНБ) за издаване на лицензи и одобрения на платежни институции, дружества за електронни пари и оператори на платежни системи, е в съответствие с европейската директива 2015/2366 („Директивата“) на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември 2015 г. за платежните услуги във вътрешния пазар.

С директивата се прилагат изисквания от приетите от Европейския банков орган насоки относно информация, която се предоставя за лицензирането на платежни институции и дружества за електронни пари, както и за регистрация на доставчици на услуги по предоставяне на информация за сметка.

Внесената с Наредбата промяна, се отнася до начина за вписване в регистъра по чл. 19 от Закона за платежните услуги и платежните системи с окончателност на сетълмента.

Посочват се критериите за определяне на минималната

парична стойност на застраховката „Професионална отговорност“.

Наредбата урежда условията и реда за лицензиране на платежна институция и дружество за електронни пари, условията и реда за вписване в регистъра на доставчик на услуги по предоставяне на информация за сметка, условията и реда за лицензиране и осъществяване на дейност като оператор на платежна система с окончателност на сетълмента, както и извършването на сетълмент в БНБ.

панорама на офиса скрий съдържанието