На 17.04.2018 г. в брой 33 на Държавен вестник беше обнародван текстът на Наредба № 17 от 29 март 2018 г. за паричната и лихвената статистика и статистиката на финансовите сметки („Наредбата“).

Наредбата урежда в детайли условията и реда за предоставянето на информацията, необходима на Българската народна банка („БНБ“), за съставянето на паричната и лихвената статистика и статистиката на финансовите сметки на страната.

Информацията, необходима за целите на паричната статистика, се предоставя от:

 • банките;
 • клоновете на чуждестранни банки, извършващи дейност на територията на страната;
 • фондовете на паричния пазар;
 • други депозитни институции.

Данните, необходими за лихвена статистика данни, се предоставят от:

 • кредитни институции;
 • други депозитни институции.

Информацията, необходима за статистиката на финансовите сметки, се предоставя от:

 • държавни институции;
 • управляващи дружества;
 • инвестиционни дружества от затворен тип;
 • пенсионноосигурителни дружества и пенсионни фондове;
 • застрахователи и презастрахователи;
 • дружествата със специална инвестиционна цел, чиято основна дейност е секюритизация на вземания;
 • фондове на паричния пазар;
 • дружества за финансов лизинг и за факторинг.

Съгласно Наредбата, въз основа на гореописаната информация, БНБ извършва формален контрол за спазване на изискванията и логически контрол за икономическия смисъл на данните . На практика, Наредбата обобщава досегашните указания на БНБ, като единствено прецизира уредбата на изискванията при предоставяне и обработка на статистическа информация.

панорама на офиса скрий съдържанието