Целта на Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № РД-02-20-9 от 21 май 2012 г. за функциониране на Единната система за гражданска регистрация („Наредбата“), е последната да бъде приведена в съответствие с настъпилите промени в Закона за гражданска регистрация („ЗГР“). Наредбата регламентира дейностите, свързани с гражданската регистрация и предоставянето на данни от електронните регистри, поддържани по реда на закона.

Промените в ЗГР дават възможност при съставяне на акт за раждане в Република България на български гражданин, роден в чужбина, да се добави бащино име, когато то липсва в чуждестранния акт за раждане. Добавянето може да се извърши въз основа писмено заявление от родителите или друг законен представител на българския гражданин. Дава се възможност за добавяне на бащино име и във вече съставени актове за раждане.

С изменението и допълнението на Закона за електронното управление беше отменено изискването съгласно ЗГР, въз основа на което при предоставянето на достъп и данни до/от регистрите, поддържани по реда на ЗГР, между страните се сключваше споразумение. С промените в Наредбата предоставянето на достъп ще става чрез протокол. В него ще се посочва законовото основание, целта на достъпа, обема на данните, лицата, осъществяващи достъпа и ангажиментите на страните.

Министерството на регионалното развитие и благоустройството („МРРБ“), в качеството му на администратор на лични данни, е задължен да предприема мерки и средства за зашита на личните данни.

С оглед практическото приложение на Наредбата от приемането й през 2012 г. до сега, с промените следва да се подобрят дейностите, свързани с гражданската регистрация. Очакват се следните резултати:

  • Подобрена защита на личните данни от страна на МРРБ, в качеството му на администратор на лични данни;
  • Облекчен ред за предоставяне на достъп до регистрите, поддържани по реда на ЗГР, на общинските администрации като част от нивата за функциониране на Единната система за гражданска регистрация, както и задълженията им при
  • Вътрешния обмен на данни;
  • Подобряване на комплексното административно обслужване на гражданите от общинските администрации.

 

панорама на офиса скрий съдържанието