Направени са промени в Наредба № РД-02-20-5 от 2016 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри („Наредбата”).

С наредбата за първи път е въведено легално определение и примери за форсмажорни обстоятелства.

Форсмажорните обстоятелства съгласно Наредбата са разделени в три основни групи:

 1. Природни бедствия :
 • Вятър с по-висока скорост;
 • Дъждове, градушки и снеговалежи;
 • Заледявания и снежна покривка;
 • Застудявания със средна температура на въздуха под +10 °C
 • Намалена видимост поради мъгла, валеж, запрашеност,

задименост, възпрепятстващи пряка видимост до 300 m;

 • Земетресения и свличане на земни маси;
 • Други природни стихии.
  1. Други бедствия:
  • Пожари
  • Производствени аварии
  1. Обстоятелства, включващи човешка намеса:
  • Военни действия;
  • Стачки;
  • Бунтове;
  • Безредици

  Други промени в Наредбата са:

  • Определя първи надземен етаж – този, чиито таван е разположен на повече от 1,5 м над котата на средното ниво на прилежащия терен;
  • При наличие на форсмажорно обстоятелство лицата, извършващи геодезични дейности по Наредбата, не носят отговорност;
  • Не се изисква съгласуване на Подробни устройствени планове със Службата по геодезия, картография и кадастър до създаването на специализирани карти по Закона за кадастъра и имотния регистър относно:
  • Поддържаните от общинската администрация планове;
  • Планове на подземните проводи и съоръжения.
  панорама на офиса скрий съдържанието