В брой № 33 от 2018 г. на „Държавен вестник“ бе обнародвана Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 40 от 2004 г. за условията и реда за извършване на автомобилен превоз на опасни товари. Измененията засягат правомощията на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ („Агенцията“) във връзка с придобиване на свидетелство за водач на моторно превозно средство за превоз на опасни товари, обучение и изпити за придобиване на удостоверение за консултант по безопасността при превоз на опасни товари и удължаване на срока на свидетелството, съответно удостоверението.

Съгласно измененията Агенцията вече проверява служебно дали преподавателите в курсовете за обучение на водачи на МПС за превоз на опасни товари и/или курсове за обучение на консултанти по безопасността при превозите на опасни товари са осъждани за умишлени престъпления от общ характер.

Агенцията извършва служебна проверка и за регистрация на превозните средства в регистъра на пътните превозни средства, воден в Министерството на вътрешните работи при издаване на Удостоверение за одобрение на пътни превозни средства, превозващи определени опасни товари. Във връзка с тези нови правомощия на Агенцията отпада изискването за представяне на копие на свидетелство за регистрация на превозното средство и протокола за годност на пътното превозно средство за превоз на опасни товари по шосе към заявлението за издаване на това удостоверение.

 

панорама на офиса скрий съдържанието