С Наредба за допълнение на Наредба № 42 от 2001 г . за лицензиране на железопътни предприятия за превоз на пътници и/или товари („Наредбата“), обнародвана в „Държавен вестник“ брой № 33 от 2018 г. са допълнени правомощията на Изпълнителна агенция „Железопътна администрация“ („Агенцията“) във връзка с подадените заявления за издаване на лиценз за извършване на железопътни превози и товари. Новите ал. 5 и 6 на чл. 5 от Наредбата предвиждат, че Агенцията вече проверява служебно дали лицето, подало заявление за лиценз, е осъждано за престъпление от общ характер или за банкрут. Освен това, отпада задължението за представяне на документи относно тежестите върху имотите на територията на Република България, тъй като Агенцията може да прави служебна проверка за тези обстоятелства.

панорама на офиса скрий съдържанието