С новата Наредба за разглеждане на споровe по Закона за марките и географските означения ( „ЗМГО“), се внасят подробни правила относно административният ред за разглеждане на някои специфични спорове. Това от своя страна ще доведе до предвидимост на действията на Патентното ведомство при разглеждане на постъпили жалби и искания. Лицата, които имат интерес от образуването на производство по спорове, ще имат възможност предварително да се запознаят с условията и изискванията, на които следва да отговарят жалбите и исканията. По този начин ще се ограничи допускането на формални недостатъци при подаването им и ще се осигури по-бързото протичане на производствата по тях.

Наредбата съдържа детайлна регламентация на различните правни основания и конкретните фактически обстоятелства, които подлежат на доказване в производствата. Така се предоставя възможност на страните за предварителна преценка относно

ефективността на образувано по тяхна инициатива производство, както и за осигуряване на успешното му протичане.

С Наредбата се уреждат изискванията за формата и съдържанието на жалбите и исканията по чл. 42 и чл. 64 от ЗМГО, начините за подаването им, както и правилата за водене на кореспонденция със страните в производствата. Обръща се внимание и на фактите и обстоятелствата, които подлежат на доказване с оглед различните правни основания за подаване на жалби и искания. Предвиждат се и основания за спиране и прекратяване на производствата по спорове.

Регламентиран е редът за служебно заличаване на регистрирани национални марки в случаи, че са регистрирани в противоречие с чл. 11 от ЗМГО.

Предвидени са гаранции за запазване на конфиденциалността на предоставяните в производството

материали. (чл.6, ал.1 от Наредбата: „Кореспонденцията се води със страните в производството. При необходимост материали по жалбата или искането се изпращат и на други лица, чиито становища и мнения са от значение за решаването на спора. В материалите се заличава информацията, представляваща производствена търговска или друга защитена със закон тайна.“)

Относно представянето на доказателства в производството – молителят е длъжен да представи към искането всички доказателства, с които разполага. Представянето на нови доказателства е допустимо само в отговор на възражението, постъпило от насрещната страна.

панорама на офиса скрий съдържанието