На 27 март 2018 г. беше постановено решение на Конституционния съд, с което се отхвърля искането за обявяването на Параграф 15 от ПЗР на Закона за изменение и допълнение на ЗСППЗ от 2015 г. (ДВ. бр. 61/2015 г.) и чл. 37и, 37м и 42 на ЗСПЗЗ, за противоконституционни. Висшият адвокатски съвет е подал искането за противоконституционност на посочените разпоредби.

Параграф 15 от ПЗР предвижда:

  • нови изисквания за ползвателите на държавни и общински пасища, мери и ливади по договори за наем и аренда, сключени до 24.02.2015 г.;
  • прекратяване на такива договори и/или други правни последици относно плащане на субсидии, в случай на неизпълнение на изискванията.

Разпоредбите на чл. 37и, 37м и 42 на ЗСПЗЗ определят:

  • процедура за сключване на договори за наем и аренда на държавни и общински пасища, мери и ливади;
  • периодични проверки на договорите за наем и аренда и правните последици;
  • компетентните органи и глоби.

Конституционният съд е решил, че разпоредбите на ЗСПЗЗ не нарушават нормите на Конституцията или нейните принципи и представляват валиден правен способ за провеждане на държавната политика в областта на ползването на държавни и общински пасища, мери и ливади.

 

панорама на офиса скрий съдържанието