На 13 март 2018 г., в ДВ № 22, бяха обявени промените в Закона за банковата несъстоятелност. Промените могат да бъда разделени на две групи.

Първата група промени касае общи изменения в режима на банковата несъстоятелност. Част от важните промени са, както следва:

1. Временният и постоянният синдик нямат право да заличават учредени от длъжници обезпечения до началото на процедурата по осребряване, освен когато вземането на банката е изцяло погасено чрез парично плащане.

2. Недействителност на сделки, при които вземане с произход от банката е прехвърлено на трето лице, когато прехвърлителят не е получил в разумен срок имущество – парични средства или активи (различни от вземане за цена), съразмерни на прехвърленото вземане.

Недействителността по-горе може да бъде обявена от съда

по иск на временния или постоянен синдик, както и на фонда за гарантиране на влоговете. Исковете се подават в 5-годишен срок от откриване на производството по несъстоятелност. Висящото съдебно дело е основание за спиране на друго съдебно или изпълнително дело, ако негов предмет е вземане на такова трето лице.

3. В случай на обявяване на недействителност от съда, третото лице губи качеството си на кредитор, ако неговите вземания са основани на недействителната сделка.

Втората група промени касае специално Корпоративна търговска банка – в несъстоятелност (КТБ). Основните промени са, както следва:

1. Всякакви заличавания на обезпечения в полза на КТБ, осъществени от квестори, временни и постоянни синдици, в периода от поставянето й под специален надзор до началото на процедурата по осребряване, са нищожни. Учредените обезпечения са считат за действителни.

Това правило не се прилага, ако вземането на банката е изцяло погасено чрез парично плащане.

2. В периода от поставянето й под специален надзор до изтичането на 6 месеца от влизане в сила на измененията на закона, законовите срокове, за всички обезпечения в полза на банката, не текат. Банката може да поднови всяко обезпечение в този период.

3. Обезпеченията са противопоставими на всяко трето лице, независимо от начина, по който то е придобило имуществото.

4. Всяко прехвърляне или поредица от прехвърляния на акции или дялове в търговски дружества, извършено от длъжник на банката след поставянето на КТБ под специален надзор, е недействително по отношение на банката и кредиторите. Недействителността се обявява от съда по иск на временния или постоянен синдик, както и на фонда за гарантиране на влоговете. Исковете се

подават в 5-годишен срок от откриване на производството по несъстоятелност

Изрична разпоредба посочва, че горепосочените правила се прилагат за производства по несъстоятелност на банки открити до влизането на измененията в сила. Друго правило определя, че чл. 59, ал. 5-7 от Закона за банковата несъстоятелност, относно прихващанията, се прилагат от 20 юни 2014 г. Налице е и удължаване на срока за предявяване на искове за недействителност на сделки.

Тези сериозни изменения и тяхното обратно действие се мотивират от съответните депутати със защита на обществения интерес, прозрачност на фактите около несъстоятелността на КТБ и с оглед бъдещи случаи. Някои от аргументите посочват, че горните правила ще предоставят ефективни средства за събиране на активите на банки в несъстоятелност и в случая с КТБ ефективно ще спрат „вторичното разграбване“ на нейните активи.

панорама на офиса скрий съдържанието