Създава се нов удобен начин за плащане на такси и цени на административни услуги към държавни бюджетни организации като министерства, агенции и подобни структури със собствен бюджет.

Измененията засягат неограничен кръг от физически и юридически лица, които имат задължение за плащане на публично вземане и ще ги улесни като потребители. Сумите ще постъпват директно по сметка на Българската народна банка, което ще облекчи държавната администрация, банките и самата БНБ.

Плащанията ще се извършват с карта и ще са безплатни. Настоящото е предвидено с измененията на Закона за ограничаване на плащанията в брой. Новият начин за плащане ще се прилага и за събираните толтакси по Закона за пътищата.

 

панорама на офиса скрий съдържанието