Със Закона за изменение и допълнение на Закона за авторското право и сродните му права, който в основната си част влиза в сила от деня на обнародването му, 29.03.2018 г., се въвеждат условия за многотериториално разрешаване на използването в интернет на музикални произведения. То се извършва само от организация за колективно управление на права, която може да обработва данни по електронен път по ефикасен и прозрачен начин и разполага с достатъчно информация, за да може да идентифицира репертоара и да проследява използването му, да издава фактури на ползвателите, да събира приходите от управлението на правата и да разпределя сумите, дължими на носителите на права.

Според новата регулация колективното управление на права e дейност по управлението на авторски или сродни на тях права едновременно от името и за сметка на повече от един носител на тези права в тяхна обща полза. Управлението включва: 1. отстъпване на ползватели на

авторски и/или сродни на тях права за използване на произведения и други обекти на закрила; 2. събиране на приходите от упражняването на тези права, както и от права за получаване на възнаграждения; 3. разпределение и изплащане на събраните суми на носителите на права; 4. защита на управляваните права; 5. наблюдаване на начина, по който правата се упражняват. Тази дейност може да се извършва от организация за колективно управление на права или от независимо дружество за управление на права след регистрация от министъра на културата. Министърът води и поддържа публичен регистър на лицата, получили регистрация, който се публикува на интернет страницата на Министерството на културата.

Организацията за колективно управление на права оповестява ежегодно, но не по-късно от 30 август, годишен отчетен доклад. Докладът се публикува на интернет страницата на организацията за срок не по-

кратък от 5 години. Годишният отчетен доклад трябва да съдържа информацията, която е законово посочена в приложение към ЗАПСП. Докладът задължително включва отделен отчет за използването на сумите, удържани за социални, културни и образователни услуги. Счетоводната информация, която се съдържа в годишния отчетен доклад, подлежи на независим финансов одит от страна на един или повече регистрирани одитори. Докладът на одиторите трябва да бъде включен в цялост в годишния отчетен доклад.

Съгласно промените в ЗАПСП кметовете на общините ще упражняват контрол върху търговските обекти и туристическите обекти за предварително уредените права за публично изпълнение на живо или чрез запис на произведения, на записани изпълнения, на звукозаписи, на записи на филм или на друго аудио-визуално произведение или на части от тях. Лицата, които стопанисват търговски обекти и туристически обекти, при

поискване най-малко веднъж годишно предоставят на кметовете на общини доказателства за отстъпените им права за публично изпълнение. При нарушение на предходното на лицата, които стопанисват търговските или туристическите обекти се налага имуществена санкция в размер от две хиляди до десет хиляди лв. Нарушенията ще се установяват от длъжностни лица, определени със заповед на кмета на общината.

Когато организация за колективно управление на права не е предоставила многотериториални разрешения за използване в интернет на музикални произведения, не предлага такива разрешения, нито е упълномощила друга организация за колективно управление на права за това от нейно име до 10 април 2017 г., носителите на права, които са упълномощили тази организация да управлява тези техни права, могат да ги оттеглят от тази организация, без да е необходимо да ги оттеглят по отношение територията на Република България, така че да имат възможност да

разрешават многотериториалното използване на произведенията си – директно или чрез трети лица, включително чрез друга организация за колективно управление на права.

Организация за колективно управление на права, която е регистрирана в Министерството на културата до влизането в сила на този закон, запазва регистрацията за същата категория права, видове права, произведения или други обекти на закрила, за които е била регистрирана.

В тримесечен срок от влизането в сила на този закон организацията за колективно управление на права трябва да уведоми своите членове за правата им. Тези права включват:

 • Упълномощаването за колективно управление на права – писмено и изрично за всяка категория права, видове права, видове произведения или други видове обекти на закрила.
 • Носителят на права може да упълномощи различни организации за колективно управление на права или независими дружества за управление на права да управляват различни категории негови права, видове права, произведения или други обекти на закрила. Носителят на права може да разрешава самостоятелно използването с нетърговска цел на свои произведения или други обекти на закрила, като уведомява за това организацията за колективно управление на права, в която членува.
 • Носителят на права може да прекрати упълномощаването на организацията за колективно управление на права или да оттегли от нея колективното управление на избрани от него категории права, видове права, произведения или други обекти на

закрила за избрани от него територии с писмено предизвестие, чийто срок е не по-дълъг от 6 месеца.

 • Носителят на права запазва правата си за суми, които организацията за колективно управление на права му дължи за използване на негови произведения или други обекти на закрила, осъществено преди влизането в сила на прекратяването или оттеглянето, или за суми, постъпили от разрешение за използване, предоставено от организацията до влизането в сила на прекратяването или оттеглянето.
 • Организацията за колективно управление на права следва да актуализират уставите си в съответствие с изискванията на изменения ЗАПСП в 8-месечен срок от 29.03.2018 г.

  Организация за колективно управление на права, която иска да получи регистрация за колективно управление на права за многотериториално разрешаване на

  използването в интернет на музикални произведения следва да подаде заявление до министъра на културата.

  Търговско дружество може да подаде заявление за регистрация в 6-месечен срок от влизането в сила на ЗАПСП, ако е упълномощено да управлява авторски или сродни на тях права едновременно от името на повече от един носител на такива права в тяхна обща полза, като своя единствена или основна дейност, и не е притежавано, нито контролирано пряко или непряко, изцяло или частично от носители на такива права. Дружеството може да извършва дейност по колективно управление на права до издаването на удостоверение за регистрация като независимо дружество за управление на права или до влизането в сила на заповед за отказ на регистрация.

  панорама на офиса скрий съдържанието