Фактурирането на разходи за стоки, които реално не са получени от издателя на фактурите, или за които липсва документална обоснованост, представлява сключване на сделки с цел отклонение от данъчно облагане, съгласно Закона за корпоративно подоходно облагане (“ЗКПО“). Приспадане на разходи по фактури за сделки, по които липсват реални доставки от издателите на същите, се квалифицира като сключване на сделки при условия, чието изпълнение води до отклонение на данъчно облагане. В Решение Вас (Решение № 12392 от 17.10.2017 г. по адм. д. № 8016/2016) се припомня, че не се признават за данъчни цели разходи, които не са документално обосновани по смисъла на ЗКПО. Т.е. предприятията осъществяват счетоводството си на основата на стопанските операции и факти, като спазват изискванията за съставянето на документите съгласно действащото законодателство.

панорама на офиса скрий съдържанието