Всеки може да развива свой бизнес – това право ни е гарантирано от Конституцията на Република България и от законите на страната. Когато има няколко фирми, които се осъществяват една и съща дейност, те са конкуренти. Има определени правила за водене на конкурентна дейност, които всеки трябва да спазва. Понякога обаче конкурентите не се придържат към правилата и използват нелоялни търговски практики, като по този начин нарушават интересите ни.

Комисията за защита на конкуренцията („КЗК“) разглежда случай, при който едно дружество се рекламира като „единственият специализиран производител на шлифовъчни машини в България“, а конкурент от бранша смята това за нелоялна практика. При анализирането на информацията, съдържаща се в рекламното послание, присъстващо на интернет страницата и в рекламните брошури, КЗК взема предвид обстоятелството, че рекламата по своята същност не е просто сбор от

съобщени факти, които се възприемат изолирано един от друг от потребителите, а представляват цялостно послание, с което се цели да се въздейства върху икономическото им поведение.

От значение за съставомерността на обсъжданото поведение са начинът на представяне на рекламата, доказване от страна на рекламодателя на верността на твърденията, съдържащи се в рекламното послание, и/или съответствие на обещаното чрез рекламата с фактическото му изпълнение от рекламодателя. Видно от съдържанието на посланието, в него се съдържа твърдение за уникалност на предложителя, както по отношение на предлаганите от него продукти, така и по отношение присъствието му на пазара.

От представените доказателства в образуваното производство КЗК безспорно установява, че дружеството не е единственият предложител на шлифовъчни машини за територията на страната. Такъв е най-малко и

подателят на искането, като това обстоятелство е известно на ответното дружество – в хода на предходно производство, развило се между страните пред КЗК, е установено, че същите осъществяват идентична стопанска дейност, свързана с производство на шлифовъчни машини, като се конкурират помежду си.

С оглед на това в Решение на КЗК (Решение № 1488 от 21.12.2017 г. по преписка вх. № КЗК – 722/2017 г.) се установява извършено нарушение на забраната за заблуждаваща реклама и неразрешена сравнителна реклама, която нанася или би могла да нанесе вреди на конкурент.

 

панорама на офиса скрий съдържанието