Комисията за защита на конкуренцията („КЗК“) припомня в Решение № 1510 от 21.12.2017 г, че разпределението на електрическа енергия представлява услуга с естествен монополен характер. На законово равнище е предвидено, че за една обособена територия може да се издава само една лицензия на електроразпределително дружество, което е административноправна бариера за навлизане на пазара.

Вземайки предвид гореизложеното, КЗК приема, че ако дружество, което притежава единствената лицензия за разпределение на електрическа енергия на определена част от територията на Република България, налага разходи за присъединяването на обект на производител към разпределителната мрежа в противоречие с разпоредбите на Закона за енергетиката и Закона за енергията от възобновяеми източници с цел извличане на необосновани финансови ползи, то това дружество извършва нарушение на забраната за злоупотреба с

монополно или господстващо положение, съгласно Закона за защита на конкуренцията.

Задълженията на производителя към електроразпределителното дружество следва да се ограничат до разходите за присъединяване на неговия обект към мрежата. Всички други разходи, свързани с реконструкция и модернизация на електрическата инфраструктура, както и разходите за присъединяване на обект на разпределителното предприятие към преносната мрежа, са за сметка на електроразпределителя.

 

панорама на офиса скрий съдържанието