Търговската марка може да обозначава всякакви продукти на пазара – стоки или услуги. Чрез нея различни стоки и услуги могат да бъдат отличени от тези на конкурентен производител или търговец, като по този начин се насочва самият потребителю. Има случаи, при които на пазара съшествуват или възникват сходни или идентични марки, като едната от тях предхожда другата. Какво се случва, когато имаме по-ранно регистрирана марка?

Състав на Върховния касационен съд („ВКС“) посочва, че принципът на приоритет на по-ранната марка е основополагащ както в националното, така и в общностното право. Притежателят на по-раннo регистрирана марка има възможност да подаде опозиция срещу регистрацията на последваща идентична или сходна марка за идентични или сходни стоки или услуги в 3-месечен срок след публикуването на заявката за поселдваща търговска марка. В случай, че такова възражение не е направено от притежателя на по-ранната

марка и по-късно заявената марка бъде регистрирана, той разполага с правото да поиска последващо регистрираната марка да бъде обявена за недействителна. В случай, че и това право не бъде упражнено, притежателят на по-ранната марка разполага с иск за нарушение, с който да забрани използването на по-късната марка.

Законът за марките и географските означения допуска паралелно съществуване на двете марки, респективно изгубване на правата за противодействие на притежателя на по-ранната марка срещу по-късната марка, само в случай, че последният е търпял използването на последващата марка в продължение на пет последователни години и то ако заявяването и е било добросъвестно.

В Решение на ВКС (Решение № 115 от 03.10.2017 г. по т. д. № 1719/2016 г.) се приема, че други ограничения на правото върху регистрирана марка в полза на трети лица, притежаващи права върху последваща такава, не са

предвидени нито в европейското, нито в националното законодателство.

Настоящата новина служи само за информация и има за цел да обърне внимание върху някои специфични моменти от съдебната практика. Настоящото не представлява юридически съвет. За цялостно разбиране на дискутираните по-горе въпроси и преди да предприемете действия в тази връзка, Ви препоръчваме да се консултирате с адвокатите при Адвокатско дружество „Илиева, Вучева & Ко.”.

 

 

панорама на офиса скрий съдържанието