В днешно време не са малко случаите, в които дизайн на облекла на известна марка бива копиран и възпроизведен от конкурент. Българският Закон за защита на конкуренцията забранява предлагането на стоки или услуги с външен вид, опаковка, маркировка, наименование или други белези, които заблуждават или могат да доведат до заблуждение относно произхода, производителя, продавача, начина и мястото на производство, източника и начина на придобиване или на използване, количеството, качеството, естеството, потребителските свойства и други съществени характеристики на стоката или услугата.

Според Комисия за защита на конкуренцията („КЗК“), основният елемент от фактическия състав за имитация на стока (вкл. имитацията на дизайна на облекло) е свързан с възможността предлаганият продукт да доведе до заблуждение у потребителите. КЗК смята, че повечето потребители са в състояние да възприемат дизайна на

артикули като цяло, запомняйки някой от съществените им образни елементи като общо впечатление. Поради това, възможността от въвеждане в заблуждение следва да се изследва предимно с оглед констатираните сходства между сравняваните артикули, а не на различията. Преценката дали е налице имитация се извършва с оглед цялостния визуален ефект, чрез който стоката се възприема от обикновения потребител. Наличието на малко и несъществени различия във външния вид на имитиращата стока само по себе си не изключва отговорността за нелоялна конкуренция чрез имитация. Когато в своята съвкупност отделните елементи на външния вид постигат сходство със стоката на утвърдения на пазара конкурент, това създава обективна възможност за въвеждане на потребителите в заблуждение по отношение на стоката или производителя. От значение е наличието на сходство или идентичност в основните елементи, които са характерни и запомнящи се и с които стоката или продавачът се асоциира в съзнанието на

потребителя.

В решение от 2017 г. (Решение № 1209 от 26.10.2017 г) КЗК посочва, че разглежданите модели облекла, предлагани от страните в производството, не са обозначени с наименования. Следователно конкретният анализ относно тяхното сходство е необходимо да се направи само с оглед на външен вид, кройки, цветово оформление и дизайн, както и доколко артикулите са в достатъчна степен различни и отличителни, което да даде възможност за пълно разграничаване на производителя/продавача. Използването от страна на търговец на близки и/или сходни елементи върху дамските рокли е в състояние да измести вниманието от наличните разлики, които в случая не са особено съществени и оставят цялостно впечатление за сходство. Впечатлението създава възможност от объркване на потребителите относно предлаганите облекла.

При установяване на нарушение за нелоялна конкуренция

чрез имитация, преценката се осъществява с оглед цялостния визуален ефект, чрез който продуктът се възприема от страна на обикновените потребители, а не от съответните специалисти. Обикновено купувачът възприема дизайна като цяло и не обръща внимание на детайлите, особено когато няма възможност да сравнява непосредствено различните продукти.

В резултат на направения анализ КЗК достига до извода, че между процесните модели облекла е налице сходство до степен, която би могла да доведе до заблуда в съзнанието на потребителя и поради това е налице нарушение на забраната за нелоялна конкуренция чрез имитация. Това води до административнонаказателна отговорност. Имуществените санкции, които могат да бъдат наложени от КЗК са в размер до 10 на сто от общия оборот за предходната финансова година на предприятие.

Настоящата новина служи само за информация и има за цел да обърне внимание върху някои специфични

промени в българското законодателство. Настоящото не представлява юридически съвет. За цялостно разбиране на дискутираните по-горе въпроси и преди да предприемете действия в тази връзка, Ви препоръчваме да се консултирате с адвокатите при Адвокатско дружество „Илиева, Вучева & Ко.”.

 

 

панорама на офиса скрий съдържанието