На 22.02.2018 г. Върховният административен съд („ВАС”) постанови Решение № 2389, в което изрично постановява, че само собствениците на имотите и лицата, на които е учредено вещно право на ползване, са данъчно задължени лица за заплащането на такса „битови отпадъци” и данък върху недвижимите имоти.

В горецитираното решение, ВАС посочва, че разпоредбата на чл. 11 от Закона за местните данъци и такси („ЗМДТ”) е императивна. Споменатата норма определя като данъчнозадължени лица собствениците на облагаеми с данък недвижими имоти, собствениците на сгради, построени върху държавен или общински поземлен имот, и ползвателите. В светлината на тази норма, ВАС уточнява, че управлението на имот – държавна или общинска собственост не е ограничено вещно право на ползване по смисъла на Закона за собствеността. По същността си управлението на такъв имот представлява облигационно право, по силата на което съответният

субект се явява държател на имота и като такъв не е данъчнозадължено лице по смисъла на ЗМДТ.

ВАС обосновава недопустимостта на разширително и корективно тълкуване, както и за прилагане по аналогия на изброяващата данъчнозадължените лица разпоредба и чрез застъпения в Конституцията основен принцип за законоустановеност на данъците и таксите. Доколкото нормата на ЗМДТ включва изброяване, по силата на този принцип, това изброяване е изчерпателно и включва само и единствено изброените там субекти.

Настоящата статия служи само за информация и има за цел да обърне внимание върху внесените от ВАС уточнения в областта на данъчното право. Настоящото не представлява юридически съвет. За цялостно разбиране на дискутираните по-горе въпроси и преди да предприемете действия в тази връзка, Ви препоръчваме да се консултирате с адвокатите при Адвокатско дружество „Илиева, Вучева & Ко.”.

Чувствайте се свободни да се свържете с нас за по-подробна информация по темата.

панорама на офиса скрий съдържанието