Със Закона за изменение и допълнение на Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност („ЗТМТМ“), обнародван в ДВ брой 24 от 16.03.2018 г., са внесени промени в материята за трудовата миграция и трудовата мобилност. Тези промени влизат в сила от 23.05.2018 г. и са обусловени най-вече от обстоятелството, че до 23.05.2018 г. България следва да въведе изискванията на Директива (ЕС) 2016/801 на Европейския парламент и на Съвета от 11.05.2016 г. относно условията за влизане и пребиваване в страната на гражданите от трети държави с цел провеждане на научно изследване, следване, стаж, доброволческа дейност, програми за ученически обмен или образователни проекти и работи по програми „au pair”, наричана по-нататък „Директивата“. Чрез нея се реформира законодателната рамка на Европейския съюз („ЕС“), регулираща правата и задълженията на научните изследователи, студентите, учениците, доброволците, стажантите (неплатени и платени), както и работещите

като „au pair” в рамките на ЕС. Директивата има за цел да се увеличи привлекателността на ЕС като място за работа в областта на научните изследвания, за придобиване на висше образование и за други културни и социални програми за обмен.

Със Закона за изменение и допълнение на ЗТМТМ са въведени и ред нови легални дефиниции, касаещи научната и образователната сфера.

Изменя се и се допълва Раздел VІ „Заетост на научни работници, студенти и стажанти“ от глава втора на ЗТМТМ, а именно:

 • Извършват се изменения и допълнения относно заетостта без разрешение за работа на научните работници, включително академична, на територията на Република България, включително при условията на мобилност в рамките на ЕС и след приключване на

изследователските им проекти. Това се отнася и за заетостта на членовете на техните семейства, както и по отношение на мобилността и заетостта на студентите.

 • Уреждат се условията за достъп до пазара на труда без разрешение за работа и на стажантите при условията на трудов договор за стажуване;
 • Създава се нов чл. 39а, в който изрично са посочени случаите, които не попадат в обхвата на този раздел.
 • В глава трета „Равно третиране“ от ЗТМТМ се въвеждат условията за равно третиране на научните работници, студентите, стажантите, учениците и доброволците, както и на членовете на семействата на български, европейски и чужди граждани, включително получили убежище или международна закрила, като за последните е дадена дефиниция.

  Урежда се и равното третиране на чужденците, допуснати

  по силата на международни договори за заетост и трудова миграция, както и в случаите на регистрация на краткосрочната заетост.

  В глава четвърта „Трудова мобилност в Европейския Съюз“ е направено обвързване с разпоредбите на новия Регламент (ЕС) № 2016/589 на Европейския парламент и на Съвета от 13.04.2016 г. относно Европейска мрежа на службите по заетостта (EURES), достъпа на работниците до услуги за мобилност и по-нататъшното интегриране на пазарите на труда.

  Във връзка с изложеното наложителни и съществени са измененията и допълненията в Глава Трета от Закона за чужденците в Република България („ЗЧРБ“), където са уредени условията за пребиваване на тези категории чужденци в Република България. По-конкретно, изменения са налице във връзка с изискванията към научните работници и студентите/стажантите. Урежда се възможността за мобилност в рамките на ЕС на научните

  работници, членовете на техните семейства и на студентите и е дадена дефиниция за „Програма на Съюза или многостранна програма, предвиждаща обучение в повече от една държава членка“. Условията за издаване на разрешение за пребиваване на граждани на трети държави като доброволци също са уредени. Регламентирани са въпросите относно ангажиментите на работодателя или приемащата организация относно връщането на работниците от трети държави.

  Чрез измененията и допълненията в ЗТМТМ значително се увеличава позволената квота чуждестранни работници, която една компания може да наеме. Досега 10 на сто от работниците можеха да бъдат наети от страни извън ЕС, но с новите промени този процент се увеличава до 20 на сто, а за малките и средни предприятия – до 35 на сто.

  Отпада и пазарният тест за получаване на Синя карта на ЕС. Този тест предвиждаше публикуване на обява за търсене на български висококвалифицирани работници,

  подходящи за дадената позиция, преди за нея да бъде привлечен чужденец (гражданин на страна извън ЕС).

  С измененията се подобряват възможностите за равно третиране на висококвалифицирани специалисти, сезонни работници, командировани или изпратени граждани на трети държави и членове на семействата им, както и за мобилност в рамките на Европейския съюз. Пълното съответствие на българското законодателство с Директивата ще се постигне обаче след приемането и на измененията и допълненията в правилниците за прилагане на ЗТМТМ и на ЗЧРБ.

  Настоящата новина служи само за информация и има за цел да обърне внимание върху някои специфични промени в българското законодателство. Настоящото не представлява юридически съвет. За цялостно разбиране на дискутираните по-горе въпроси и преди да предприемете действия в тази връзка, Ви препоръчваме да се консултирате с адвокатите при Адвокатско

  дружество „Илиева, Вучева & Ко.”. 

  панорама на офиса скрий съдържанието