Тази статия има за цел да предостави общ преглед на промените, които ще възникнат след излизането на Обединеното кралство от Европейския съюз. Първичното и вторично право на Европейския съюз ще престанат да се прилагат в Обединеното кралство от 30 март 2019 година. От тази дата, Обединеното кралство ще се счита за трета страна, т.е. страна, която не е членка на Европейския съюз.

Защо напускането на Европейския съюз от страна на Великобритания е важно за всеки притежател на търговски марки на Европейския съюз или за всеки, който обмисля получаването на защита в рамките на Европейския съюз?

Веднага след излизането на Великобритания търговските марки на Европейския Съюз, регистрирани преди датата на излизането (датата на оттегляне) вече няма да бъдат

защитени във Великобритания . Търговски марки на Европейския Съюз, регистрирани след датата на оттегляне, няма да се ползват със защита за територията на Великобритания. Всеки притежател на търговска марка на Европейския Съюз, който желае да бъде защитен на пазара във Великобритания, след датата на оттегляне следва да предприеме подходящи действия, които да гарантират своевременно необходимата защита за тази територия. На този етап липсват правни източници относно трансформирането на регистрирани търговски марки на Европейския съюз в търговски марки на Великобритания. Най-вероятно защитата чрез регистрация ще бъде получена чрез местно патентно бюро във Великобритания или чрез Световната организация за интелектуална собственост. Понастоящем не е възможно да бъде преобразувана заявка за регистрация на търговска марка на Европейския съюз в търговска марка на Великобритания в случай, че преобразуването е след датата на оттегляне.

Преговорите между Европейския съюз и Великобритания ще покажат какво точно би могло да бъде постигнато в областта на защитата на търговските марки.

От датата на оттегляне, използването на търговска марка на Европейския съюз във Великобритания, няма да се зачита за целите на запазването на правата, предоставени от търговската марка на Европейския Съюз. От датата на оттегляне ще настъпи промяна в начина на представителството пред Службата за интелектуална собственост на Европейския съюз. Лица, установени във Великобритания, ще могат само лично да подават заявка за регистрация на търговска марка на Европейския съюз. За всякакъв друг тип представителство те ще могат да да бъдат представялвали само от професионален представител по индустриална собственост или практикуващ юрист, квалифициран и извършващ дейността си в държава членка на Европейската икономическа зона, доколкото е оправомощен, в рамките на дадената държава членка.

Няма да настъпят промени в претендирането на приоритет на търговската марка. Ще може да се претендира приоритет на търговска марка на Великобритания за приоритет на марка на Европейския съюз. По друг начин ще бъде уреден института на предходността. След датата на оттегляне на Великобритания от Европейския съюз ще бъде невъзможно претендирането на предходност на търговска марка на Великобритания за марка на Европейския съюз. Предходност в Европейския съюз ще може да се претендира само за марка, която е регистрирана в страна членка. Също така и предходността на марка на Европейския Съюз няма да има приложение в Великобритания, тъй като марките на Европейският съюз ще изгубят защитата си във Великобритания след оттеглянето. Предходността в случай на отказ или изтичане на защитния срок на търговска марка на Великобритания няма да може да бъде претендирана във Великобритания въз основа на разпоредбите на

законодателството на Европейския Съюз.

Заслужава да се отбележи, че след датата на оттегляне ще настъпят леки промени в процедурата за заявление за абсолютни основания за отказ да се регистрира марка на Европейския Съюз. Абсолютните основания за отказ и невалидност на марка на ЕС ще следва да съществуват по отношение на Европейския съюз. Както отбелязахме по-рано, търговските марки от Великобритания, ще се приравнят на марки, регистрирани в трети страни и това ще ги изключва автоматично от абсолютните основания за отказ. Търговска марка на ЕС/ заявка за марка на Европейския съюз подадена след датата на оттегляне следователно не се отхвърля, нито се обезсилва, когато само в Обединеното кралство съществува абсолютна основание за отказ. От това правило има едно изключение – марка на ЕС/ заявка за марка на ЕС може да се отхвърли или да се обезсили поради противоречие с абсолютни предпоставки, които се прилагат поради значението й на английски език.

От датата на оттегляне отличителността, придобита чрез използване в рамките на Великобритания няма да е релевантна за търговката марка на Европейския съюз. Придобитата отличителност на дадена марка трябва да бъде демонстрирана в тази част от Европейския съюз, която е засегната от липсата на присъща отличителност на търговските марки на ЕС, за които са подадени заявки.

Какво става с относителните основания за отказ и недействителност?

Английските термини често ще бъдат познати на значителна част от потребители в други държави-членки на ЕС поради широко разпространеното им използване в търговията и рекламата. Възприемането от англоговорящата публика може да бъде релевантно за установяването на относително основание за отказ като вероятността от объркване. За други относителни основания за отказ и недействителност случаят няма да бъде същия. Относителни основания за отказ,

съществуващи само във Великобритания не водят до отхвърлянето на заявка за търговска марка на ЕС или до недействителност на регистрирана търговска марка на ЕС от датата на оттегляне.

Настоящото служи само за информация и има за цел да обърне внимание върху някои специфични изисквания на законодателство. Настоящото не представлява юридически съвет. За цялостно разбиране на дискутираните по-горе въпроси и преди да предприемете действия в тази връзка, Ви препоръчваме да се консултирате с адвокатите при Адвокатско дружество „Илиева, Вучева & Ко.”.

 

панорама на офиса скрий съдържанието