При вписване на прехвърляне на търговско предприятие отчуждителят следва да представи в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел към Агенция по вписванията („ТР”) декларация по образец, че няма изискуеми и неизплатени трудови възнаграждения, обезщетения, задължителни осигурителни вноски на работниците и служителите, включително и на онези от тях, чиито трудови правоотношения са прекратени до три години преди прехвърлянето на предприятието.

Аналогично, при прехвърляне на дружествени дялове задължение за представяне на такава декларация имат също и управителят на дружеството, и праводателят – собственик на прехвърляните дялове.

За така подадената декларация Агенцията по вписванията незабавно уведомява Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда” („Изпълнителната агенция”). По сигнал или по собствена инициатива Изпълнителната

агенция извършва проверка за достоверността на декларираните факти. Ако бъде установено несъответствие между декларираните и установените факти, тя изпраща резултатите от проверката на органите на прокуратурата.

Образци на декларациите се намират на страницата на ТР.

  • Промени, касаещи вписването в производството по несъстоятелност

В производството по несъстоятелност се премахва 6-месечният срок, в който до този момент синдикът беше длъжен да впише служебно в списъка на приетите вземания тези, които произтичат от трудово или прекратено трудово правоотношение с работниците и служителите. В новата редакция на разпоредбата вписването на тези вземания в списъка не е обусловено от спазването на срокове.

  • Промени, касаещи гласуването на план за стабилизация на дружествата

При гласуване на предложения план за стабилизация, класът на кредиторите с вземания, произтичащи от трудови или прекратени трудови правоотношения, е разширен. Занапред в гласуването на план за стабилизация на дружеството-длъжник могат да вземат участие и работниците и служителите, чиито вземания за трудови възнаграждения, обезщетения, задължителни осигурителни вноски са възникнали преди определянето на датата за откриването на производството по стабилизация. Това означава, че за включване в този клас кредитори техните вземания не е необходимо да са възникнали, както старата редакция на ТЗ предписваше – до 6 месеца от датата на определението за откриване на производство по стабилизация.

Настоящата статия служи само за информация и има за цел да обърне внимание върху законодателните промени, въведени в областта на търговското право с новия Закон за пазарите на финансови инструменти. Настоящото не представлява юридически съвет. За цялостно разбиране на дискутираните по-горе въпроси и преди да предприемете действия в тази връзка, Ви препоръчваме да се консултирате с адвокатите при Адвокатско дружество „Илиева, Вучева & Ко.”. Чувствайте се свободни да се свържете с нас за по-подробна информация по темата.

панорама на офиса скрий съдържанието