В „Държавен вестник“ (ДВ) бр. 63 от 04.08.2017 г., в сила от 01.01.2022 г. и ДВ бр. 97 от 05.12.2017 г., в сила от 01.01.2018 г. са обнародвани изменения на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ).

1. Изменения в ЗКПО, въведени с преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) – в сила от 01.01.2018 г.

  • Изменена е разпоредбата на чл. 50, ал. 5 и ал. 6 от ЗДДФЛ относно приложенията към годишната данъчна декларация на местните физически лица за данък и вноски, внесени в чужбина

Внесено е изменение в чл. 50, ал. 5 от ЗДДФЛ, като местните физически лица вече не следва да прилагат към годишната данъчна декларация удостоверения за размера на внесените в чужбина данък и задължителни осигурителни вноски, издадени от компетентните власти

на другата държава, а да прилагат доказателства за размера на внесените в чужбина данъци и задължителни осигурителни вноски.

По същия начин, и в чл. 50, ал. 6 от ЗДДФЛ се предвижда за доходи от източник в чужбина, при облагането на които съгласно действаща данъчна спогодба се прилага метод за избягване на двойното данъчно облагане „освобождаване с прогресия”, местните физически лица да не представят доказателства за размера на внесения данък по ал. 5, вместо правото досега да не представят удостоверение.

Горното се прилага и за доходи, придобити от физическите лица през 2017 г.

  • Създадена е новата разпоредба на чл. 50а от ЗДДФЛ относно възможността за деклариране на необлагаеми доходи

Създадена е новата разпоредба на чл. 50а от ЗДДФЛ,

съгласно която местните физически лица могат да декларират в годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ придобитите през годината доходи по чл. 13 от ЗДДФЛ (необлагаеми доходи), полученото имущество по наследство, завет и дарение, както и полученото имущество с възстановено право на собственост по реда на нормативен акт.

Горното се прилага и за доходи, придобити от физическите лица през 2017 г.

  • Изменена е разпоредбата на чл. 53, ал. 6 от ЗДДФЛ относно ползването на отстъпка върху данъка за довнасяне по годишната данъчна декларация

С изменението на чл. 53, ал. 6 от ЗДДФЛ лицата, които искат да ползват отстъпка от 5 % върху данъка за довнасяне по годишната данъчна декларация, следва да подадат годишната данъчна декларация до 31 януари (а не до 31 март, както беше преди изменението) на следващата

година по електронен път, данъкът за довнасяне да е внесен в срок до 31 януари (а не 30 април) и отстъпката не може да е повече от 500.00 лева (преди изменението беше 1 000.00 лева).

Данъчно-задължените лица по ЗДДФЛ ползват ползват отстъпката по чл. 53, ал. 6 от ЗДДФЛ върху данъка за довнасяне и за годишната данъчна декларация за 2017 г.

  • Създадена е нова ал. 2 към чл. 56 от ЗДДФЛ, създаваща задължение на предприятията, платци на доходи, да подават декларацията по чл. 55, ал. 1 от ЗДДФЛ по електронен път

Съгласно новата ал. 2 на чл. 56 от ЗДДФЛ, предприятията-платци на доходи, подават декларацията по чл. 55, ал. 1 от ЗДДФЛ само по електронен път.

Предприятията подават декларацията по чл. 55, ал. 1 от ЗДДФЛ само по електронен път, ако задължението за

подаване на декларацията възниква след 31.12.2017 г.

  • Изменен е чл. 73, ал. 4 от ЗДДФЛ относно срока за подаване на справката по чл. 73, ал. 1 от ЗДДФЛ

Изменен е чл. 73, ал. 4 от ЗДДФЛ относно срока за подаване на справката по чл. 73, ал. 1 от ЗДДФЛ, която справка изготвят предприятията и самоосигуряващите се лица по смисъла на Кодекса за социално осигуряване-платци на доходи. Тази справка се предоставя в срок до 15 март (а не 30 април, както беше преди промяната) на следващата година на териториалната дирекция на Националната агенция за приходите по мястото на регистрация на платеца на дохода.

Срокът за подаване на справката по чл. 73, ал. 1 от ЗДДФЛ за доходи, изплатени през 2017 г., е до 15.03.2018 г.

2. Изменения в ЗКПО, въведени с преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и

допълнение на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК) – в сила от 01.01.2022 г.

  • Отменени от 01.01.2022 г. са чл. 78 и чл. 79 от ЗДДФЛ относно приспадане и възстановяване на данък, удържан в друга държава-членка на Европейския съюз

Отменя се, считано от 01.01.2022 г., чл. 78, в част пета глава петнадесета „Приспадане и възстановяване на данък, платен в друга държава – членка на Европейския съюз“ от ЗДДФЛ. Съгласно тази разпоредба, удържаният данък в Кралство Белгия, Република Австрия или във Великото Херцогство Люксембург за доходи от спестявания, изплатени от агент-платец на местни физически лица, с изключение на еднолични търговци, се приспада от дължимия данък върху общата годишна данъчна основа на лицето, определен в подадената годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ. Ако след приспадането има остатък, той се възстановява въз

основа на искане в сроковете и по реда на глава шестнадесета от ДОПК. Към годишната данъчна декларация по-горе, съответно към искането по-горе, се прилага документ, удостоверяващ размера на дохода и удържания в държавата данък, издаден от компетентните данъчни власти на тази държава.

Отменя се, считано от 01.01.2022 г., и 79 от ЗДДФЛ. Съгласно тази разпоредба, физическо лице, с изключение на едноличните търговци, което не е имало задължение за подаване на декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ, има право да си възстанови удържания данък в Кралство Белгия, Република Австрия или във Великото Херцогство Люксембург за доходи от спестявания, изплатени от агент-платец. Това възстановяване се извършва въз основа на искане в сроковете и по реда на глава шестнадесета от ДОПК. Към искането за възстановяване се прилага документ, удостоверяващ размера на дохода и удържания в държавата данък, издаден от компетентните данъчни власти на тази държава.

  • Отменени от 01.01.2022 г. са т. 49 и 50 на § 1 от допълнителните разпоредби на ЗДДФЛ, а именно: дефиницията на „доходи от спестявания” и „агент-платец”

Отменени от 01.01.2022 г. са т. 49 и 50 на § 1 от допълнителните разпоредби на ЗДДФЛ, а именно: дефиницията на „доходи от спестявания” и дефиницията на „агент-платец”.

Настоящата статия служи само за информация и има за цел да обърне внимание върху някои промени в ЗДДФЛ. Настоящото не представлява юридически съвет. За цялостно разбиране на дискутираните по-горе въпроси и преди да предприемете действия в тази връзка, Ви препоръчваме да се консултирате с адвокатите при Адвокатско дружество „Илиева, Вучева & Ко.”.

панорама на офиса скрий съдържанието