В „Държавен вестник“ (ДВ) бр. 92 от 17.11.2017 г., ДВ бр. 97 от 05.12.2017 г. и ДВ бр. 103 от 28.12.2017 г. са обнародвани изменения на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО). Измененията са в сила от 01.01.2018 г.

1. Изменение в ЗКПО, въведено с преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК)

С § 27 на преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на ДОПК, обнародван в бр. 92 от 17.11.2017 г. на ДВ, се променя ЗКПО.

Данъчно задължените лица, които през данъчния период не са осъществявали дейност по смисъла на Закона за счетоводството, вече, освен годишния отчет за дейността, не подават и годишната данъчна декларация. Промяната касае разпоредбата на чл. 92, ал. 4 от ЗКПО и е в сила от 01.01.2018 г.

2. Изменения в ЗКПО, въведени с преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)

С § 44 на преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на ЗДДС, обнародван в ДВ бр. 97 от 05.12.2017 г., се внася промяна в материята на непризнаването на разходи от липси и брак. Промяната е в чл. 28, ал. 4 от ЗКПО.

Съгласно чл. 79, ал. 1 от ЗДДС, регистрирано лице начислява и дължи данък в размер на ползвания данъчен кредит, когато е приспаднало данъчен кредит за произведена, придобита или внесена от него стока, при унищожаване, установяване на липси или при бракуване на стоката. Съгласно чл. 28, ал. 4 от ЗКПО, не се признава за данъчни цели по ЗКПО разходът за данък по чл. 79, ал. 1 от ЗДДС на активи, непризнати по реда на ал. 1-3 на чл. 28 от ЗКПО – т.е. на разходите от липси на дълготрайни и

краткотрайни активи и разходите от липси и брак на материални запаси, с изключение на:

  • разходите, дължащи се на непреодолима сила;
  • технологичен брак или промяна на физико-химичните свойства, установени с нормативен акт или с фирмени стандарти, когато не е налице нормативен акт, и в обичайните за съответната дейност размери;
  • на изтичане срока на годност съгласно нормативен акт или фирмени стандарти, когато не е налице нормативен акт, и в обичайните за съответната дейност размери.

Промяната в ЗКПО се изразява в това, че препращането на чл. 28, ал. 4 от ЗКПО не е вече към чл. 79, ал. 3 от ЗДДС, т.е. формулата за определяне на ДДС, а към правилото на чл. 79, ал. 1 от ЗДДС.

3. Изменение в ЗКПО, въведено със Закон за допълнение на Закона за ограничаване на административното

регулиране и административния контрол върху стопанската дейност

Направено е уточнение във връзка с ваучерите за храна и операторите, че обстоятелството относно съдимостта на представителите-български граждани на тези оператори се установява служебно. Промяната е въведена с § 40 на преходните и заключителните разпоредби на Закон за допълнение на Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност, обнародван в ДВ бр. 103 от 28.12.2017 г., и се отнася до чл. 209, ал. 2, т. 5, буква „а“ от ЗКПО. Промяната е в сила от 01.01.2018 г. и част от мерките за намаляване на административната тежест за субектите.

Настоящата статия служи само за информация и има за цел да обърне внимание върху някои промени в ЗКПО. Настоящото не представлява юридически съвет. За цялостно разбиране на дискутираните по-горе въпроси

и преди да предприемете действия в тази връзка, Ви препоръчваме да се консултирате с адвокатите при Адвокатско дружество „Илиева, Вучева & Ко”.

панорама на офиса скрий съдържанието