Сумарното отчитане на работното време съгласно чл. 142 от Кодекса на труда е една от най-предпочитаните от работодателите, но и най-проблемната форма на отчитане на работното време. С измененията на Наредбата за работното време почивките и отпуските законодателят се стреми да създаде ясна, изчерпателна и конкретна уредба, която да преодолее част от проблемите. Промените обхващат няколко групи въпроси:

 • Графици за работа – наред със задължението за предварително утвърждаване на поименните графици за работа, работодателят ще трябва да информира работниците и служителите за този график, без, обаче, да са уредени срокът и начинът за информиране.
 • Норма за продължителност на работното време – работодателят трябва да определи такава норма за всеки период за отчитане в часове. Той следва да се съобразява с нея при изготвянето на графиците общо за

целия период.

 • Превръщане на нощните часове в дневни – при смени с 4 или повече часа нощен труд изчисляването на отработените часове следва да се извърши след превръщане на нощните часове в дневни при използване на съответния коефициент по Наредбата за структурата и организацията на работната заплата. Работодателят следва да взима предвид тези часове при изготвяне на графика.
 • Отпуски – когато в рамките на периода работникът или служителят е ползвал отпуск, нормата за продължителност на работното време трябва да се преизчисли.
 • Изчисляване на трудовото възнаграждение – работодателят дължи заплащане на пълния размер на месечното възнаграждение, ако съгласно изготвения от

 • работодателя график работникът или служителят отработва по-малко от нормата му за продължителност на работното време и при прекратяване на трудовия договор преди изтичане на сумарния период и въпреки че не са отработени всички часове съобразно графика. Когато отработените часове в края на периода са повече от установената норма, работодателят следва да отчете и заплати това време като извънреден труд.

  С новите промени се цели ограничаване полагането на извънреден труд, както и яснота и справедливо отчитане и заплащане на отработеното време.

  Настоящото служи само за информация и има за цел да обърне внимание върху някои промени в законодателство. Настоящото не представлява юридически съвет. За цялостно разбиране на дискутираните по-горе въпроси и преди да предприемете действия в тази връзка, Ви препоръчваме да се консултирате с адвокатите при Адвокатско

  дружество „Илиева, Вучева & Ко.”.

  панорама на офиса скрий съдържанието