Как ще се определя размера на такса битови отпадъци от края на 2019 г.?

В бр. 88 на „Държавен вестник“ беше обнародвано изменение в Закона за местните данъци и такси (наричан по-долу „ЗМДТ“, „закона/ът“), в което се предвижда съобразяване на нормативната уредба с принципа „замърсителят плаща“, заложен в европейското законодателство. Основният акцент на мерките е преодоляване на основния пропуск в използвания досега метод за изчисляване, а именно невъзможността да се установи връзката между произвеждания боклук и дължимата сума.

Кога влизат в сила новите промени?

Първоначално крайният срок за въвеждане на промените бе началото на 2021 г., но сега предвиденият петгодишен

преходен период отпада и измененията влизат в сила от 31 декември 2019 г. До същата дата е и срокът, в рамките на който собствениците следва да декларират в общината броя на ползвателите на услугата в имота/имотите си, а при придобиване на имот след този срок, но преди 31.12.2019 г. срокът за деклариране е два месеца, считано от датата на придобиването.

За какво ще се събира и изразходва такса битови отпадъци?

Местният налог се заплаща за извършваните от общината три групи услуги:

 • събиране и транспортиране на битови отпадъци до съоръжения и инсталации за тяхното третиране;
 • третиране на битовите отпадъци в съоръжения и инсталации;
 • поддържане на чистотата на териториите за обществено

ползване в населените места и селищните образувания в общината

В основните три групи услуги по-подробно представляват услуги по (не се отнася до разделното събиране):

 • събиране на битовите отпадъци и транспортирането им до инсталации и съоръжения за третирането им, както и осигуряване на съдове за събиране на битовите отпадъци, предварителното съхраняване и транспортирането на битовите отпадъци, попадащи в управлението на масово разпространени отпадъци по Закона за управление на отпадъците
 • третиране на битови отпадъци, необхванати в управлението на масово разпространените отпадъци, както и проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на

депата за битови отпадъци и/или други инсталации или съоръжения за оползотворяване и/или обезвреждане на битови отпадъци

 • поддържане на чистотата на уличните платна, площадите, алеите, парковите и другите територии от населените места и селищните образувания в общината, предназначени за обществено ползване
 • Всички относими за календарната година разходи на общината за извършване на дейности по предоставяне на услугите се включват в план-сметка за годината. Размерът на таксата за битови отпадъци за всяко задължено лице се определя за календарна година при спазване на принципа за понасяне на разходите от причинителя или притежателя на отпадъците.

  Притежател на отпадъците е причинителят на отпадъци или физическото или юридическото лице, в чието

  владение се намират те. Причинител на отпадъци е физическо или юридическо лице, при чиято дейност се образуват отпадъци (първичен причинител на отпадъците), или всеки, който осъществява предварителна обработка, смесване или други дейности, водещи до промяна на свойствата или състава на отпадъка.

  Какво е план-сметка и как се определя тя?

  План-сметка за годината се изготвя за всяка от трите услуги, предоставяни от общината. План-сметката се одобрява от Общинския съвет, като проектът на решение за одобряване на план-сметката заедно с проектите на доклад на вносителя и на план-сметката се публикуват за обществено обсъждане на интернет страницата на общината. Всяка година в срок до 15 февруари общината е длъжна на интернет страницата си да публикува информация и данни за приетите основи за изчисляване на таксата за битови отпадъци и размера на таксата за

  единица основа за текущата година.

  Как се определя основа за изчисляване на такса битови отпадъци?

  Количеството битови отпадъци е водеща основа за определяне на размера на таксата за битови отпадъци. Всеки общински съвет може да приеме основа или основи, различни от количеството битови отпадъци, при условие че съществуват обективни обстоятелства, възпрепятстващи прилагането и.

  Основите за определяне на размера на таксата за битови отпадъци, които общинският съвет може да приеме, са:

  • за услугата по събиране и транспортиране на битови отпадъци до съоръжения и инсталации, както и услугата за услугата за тяхното третиране на тези места:

  - индивидуално определено количество битови отпадъци

  за имота, включително чрез торби с определена вместимост и товароносимост;

  - количество битови отпадъци за имота, определено съобразно броя и вместимостта на необходимите съдове за събиране на битовите отпадъци и честотата за тяхното транспортиране;

  - брой ползватели на услугата в имота;

  • за услугата по поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване в населените места и селищните образувания в общината:

  - брой ползватели на услугата в имота;

  - разгъната застроена и/или незастроена площ на недвижимия имот.

  При приемане на основа индивидуално определено количество битови отпадъци за имота чрез торби с

  определена вместимост и товароносимост същите се закупуват от задължените лица по ред, определен в наредба на съответната община. Общинският съвет може да определи минимален брой торби, които да бъдат закупени от задължено лице за календарна година, съобразен с извършения анализ за минималното количество битов отпадък, генерирано от един ползвател на услугата в дадено населено място, селищно образувание или зона. Когато закупените за годината торби надхвърлят действително изразходваните през годината, останалите торби се използват през следващата година, като се приспаднат от определения за нея минимален брой и се заплаща само разликата.

  При приемане на основа:

  1. „брой ползватели на услугата в имота” или „разгъната застроена и/или незастроена площ на недвижимия имот” общинският съвет при определяне на размера на таксата за битови отпадъци може да приема допълнително

  диференциране съобразно населените места в общината и отделните зони в тях, вида на имота, неговото предназначение и вида на извършваната в имота икономическа дейност;

  2. „индивидуално определено количество битови отпадъци за имота, включително чрез торби с определена вместимост и товароносимост” или „количество битови отпадъци за имота, определено съобразно броя и вместимостта на необходимите съдове за събиране на битовите отпадъци и честотата за тяхното транспортиране” общинският съвет при определяне размера на таксата за битови отпадъци може да приема допълнително диференциране съобразно вида на битовия отпадък.

  С внесените изменения в ЗМТД окончателно се затвърждава отпадането на данъчната оценка като определящ елемент при формирането на таксата.

  Изменението предоставя, също така, правомощието на Общинския съвет да приема различни основи:

  • за отделните населени места в дадена община;
  • за отделни части от населените места;
  • за различните категории задължени лица.

  Общинският съвет разполага и с възможността да диференцира размера на таксата, съобразно вида на имота, неговото предназначение и вида на извършваната в имота икономическа дейност.

  Деклариране на обстоятелства от физически и юридически лица за притежаваните от тях имоти

  Задължение лицата ще трябва да декларират обстоятелства (включително и по електронен път ), които имат значение за изчисляване размера на такса битови отпадъци в срокове и по ред, определяни с наредба на

  съответната община. При неизпълнение на това си задължение или в случай, че задълженото лице декларира неверни данни, намалявайки размерът на дължимата такса, могат да бъдат налагани глоби от 10 до 400 лв. или имуществени санкции от 100 до 3000 лв. При недеклариране от задълженото лице, обстоятелства се определят служебно за целите на изчисляване на размера на таксата за битови отпадъци по ред, определен от общинския съвет в наредба.

  Специална уредба на декларирането от ползвателите на имоти в Етажна собственост

  По инициатива на Българската стопанска камара в закона е поместено улеснение по отношение на собствениците и ползвателите на обекти в етажна собственост („ЕС“). С цел да се избегне декларирането на всеки един обитател поотделно, а и за да се ускори процесът на обработване на

  събраната информация от общинската администрация, законът вменява задължение на управителя или председателя на управителния съвет на ЕС ежегодно до 31 октомври да подава справка (по образец) за броя на ползвателите на имотите в ЕС. Ако не изпълни това си задължение, управителният орган може да бъде наказан с глоба в размер от 50 до 1000 лв. Промени са предвидени и в Закона за управление на ЕС, където е създадена възможност, във връзка с определяне на таксата, общото събрание да приема решение за подаване на заявление до общината за необходимия брой съдове за събиране на битови отпадъци.

  Въпреки че новите правила влизат в сила след 2 години, за всеки собственик на недвижими имот, като задължено лице по ЗМДТ, е важно да предприеме необходимите действия да проследи дали е подадена декларация за обстоятелствата от значение за определяне на такса битови отпадъци. Неминуемо това е важно обстоятелство,

  което следва да се проследи както от физическите лица, а още повече от юридическите лица, които притежават недвижими имоти, които използват с икономическа цел. Неподаването в срок на предвидената декларация или неправилното деклариране биха могли да рефлектират върху размера на дължимата такса битови отпадъци и по този начин да увеличат ненужно разходите на собственика на имота.

  Всяка етажна собственост следва да предвиди ред за изготвяне на първоначален списък на ползвателите на обекти в етажната собственост и процедура за ежегодна актуализация на списъка. Това може да стане от една страна чрез използване на данните от книгата на етажната собственост или по ред специално определен от етажната собственост.

  Настоящата статия служи само за информация и има за цел да обърне внимание върху законодателните промени, които предстои да бъдат въведени при определянето

  размера на таксата битови отпадъци. Настоящото не представлява юридически съвет. За цялостно разбиране на дискутираните по-горе въпроси и преди да предприемете действия в тази връзка, Ви препоръчваме да се консултирате с адвокатите при Адвокатско дружество „Илиева, Вучева & Ко.”.

  Чувствайте се свободни да се свържете с нас за по-подробна информация по темата.

  панорама на офиса скрий съдържанието