Брой 91 на „Държавен вестник“ от 14.11.2016 г. обнародва Закона за изменение и допълнение на Закона за гражданската регистрация. Измененията в закона позволяват добавянето на бащино име в акта за раждане на българските граждани, родени извън територията на Република България.

Това право може да бъде упражнено от всеки български гражданин, роден извън територията на Република България, както и от неговите родители или законни представители, когато лицето е непълнолетно. За целта се подава писмено заявление от заинтересованото лице или неговите родители, или законен представител. След подаване на писменото заявление бащиното име се вписва в акта за раждане на българския гражданин.

 

панорама на офиса скрий съдържанието