На 8 ноември 2017 г. с Решение № 684 Министерският съвет одобри проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за марките и географските означения (наричано за краткост „ЗИД на ЗМГО“), като внася предложението за разглеждане в Народното събрание на 9 ноември 2017 г. На този етап се очакват докладите на Комисията по икономическа политика и туризъм, която е водеща по проекта, и на двете участващи комисии – Комисията по земеделието и храните и Комисията по културата и медиите.

Мотиви към проекта се излагат по повод постъпилото от Европейската комисия запитване относно поддържането на национална закрила на географските означения за земеделски продукти и храни. Законопроектът цели привеждането на действащия закон в съответствие с изискванията на европейското законодателство и по-конкретно с разпоредбите на Регламент (ЕС) № 1151/2012 г. на Европейския парламент и на Съвета относно схемите

за качество на селскостопанските продукти и храни.

Съгласно регламента, държавите членки нямат право да предоставят национална закрила на географски означения на земеделски продукти и храни. Поради тази причина, измененията в ЗМГО изключват от националния обхват регистрацията на географски означения за земеделски продукти и храни, уредени от гореспоменатия Регламент .

Също така, в ЗМГО са допълнени още две основания за прекратяване на правната закрила – при прекратяване на юридическо лице-единствен ползвател на марката/географското означение, както и при отказ от правото на ползване на единствения ползвател.

ЗИД на ЗМГО предвижда и отмяна на чл. 57а ЗМГО, регламентиращ служебното вписване от страна на Патентно ведомство в случаите на вписване на географското означение на земеделския продукт или

храна в Европейския регистър на земеделските продукти и храни със защитени географски означения.

С проекта на закон се предвижда, че, считано от датата на влизането му в сила, регистрацията на географските означения за земеделски продукти и храни по ЗМГО, както и всички производства по подадени в Патентното ведомство заявки за регистрация на географски означения за земеделски продукти или храни, или такива за вписване на ползвател на такова географско означения, по които до влизането в сила на проектозакона няма влязло в сила решение, се прекратяват.

Освен привеждане на националното законодателство в съответствие с правото на Европейския съюз, чрез ЗИД на ЗМГО българският законодател търси начин да избегне стартирането на наказателна процедура срещу Република България от страна на Европейския съюз.

Настоящата статия служи само за информация и има за

цел да обърне внимание върху някои от предстоящите законодателни промени, касаещи марките и географските означения. Настоящото не представлява юридически съвет. За цялостно разбиране на дискутираните по-горе въпроси и преди да предприемете действия в тази връзка, Ви препоръчваме да се консултирате с адвокатите при Адвокатско дружество „Илиева, Вучева & Ко.”.

Чувствайте се свободни да се свържете с нас за по-подробна информация по темата.

панорама на офиса скрий съдържанието