Решение на Комисия за защита на конкуренцията („КЗК“) разбуни духовете, както сред търговците, ползващи услугите на влогъри и блогъри с цел рекламиране на продукти и услуги, така и сред самите тях.

Решението е постановено по преписка, образувана от собственик на е-магазин за компютри и компютърна техника срещу конкурентно дружество. И двете дружества активно рекламират компютри и конфигурации за геймъри, които представляват отделен, специализиран сегмент в пазара на компютърната техника. Също така и двете компании използват рекламни канали в интернет за популяризиране на е-магазините си.

Пред КЗК са изложени твърдения за извършени нарушения по член 30, член 32 и член 34, т. 5 във връзка с член 29 от Закона за защита на конкуренцията („ЗЗК“) Фактите, на които се основава искането за установявавне на нарушение са следните: лице, наричано „геймър“, създава видео канал и публикува два клипа с обидно,

увреждащо доброто име на молителя съдържание. Повтаряните квалификации „измамници“, „мошеници“, „мизерници“, “кочина“, „боклуци“, „те се опитват да лъжат“ имат негативно внушение относно дейността на дружеството-конкурент и това рефлектира отрицателно върху цялата търговска дейност на е-магазина. Доказателство за това са споделените коментари на последователи под клиповете, че след получената информация, се отказват да закупят продукти от въпросния сайт. Представените факти в YouTube, в канала за компютри и гейминг на съответния влогър, представляват преиначаване, видеоизменяне и неточно интерпретиране на обективно съществуващи факти, при което същите придобиват съдържание, значение или смисъл, различен от действителния. Според молителя рекламният канал в YouTube е спонсориран от ответника. Използва го за рекламни кампании и продажби с отстъпки на продукти, където влогърът дава подробна информация какъв промо-код и къде същият да бъде

въведен, за да се направи отстъпка при поръчка от сайта на ответната страна. Документирани са действия с цел реклама на продукти и конфигурации. Посочват се характеристики на идентични продукти и се прави сравнение между параметрите, като се използват опетняващи твърдения.

Становището на ответното дружество е, че няма каквото и да е отношение към създаването и излъчването на видеоклиповете в интернет. Въпросното лице, което разпространява видеоматериалите в мрежата, не е служител или изпълнител на дружеството, както и това, че между тях няма и не е подписван трудов, граждански, нито какъвто и да е друг договор за реклама и услуги. Единствената връзка е, че геймърът е сред стриймърите, в чиито канали техните последователи могат да пазаруват с отстъпка.

Правният анализ отхвърля възможността ответната страна да бъде ангажирана за нарушаване на забраната за

извършване на конкретни форми на нелоялна конкуренция. Извършеното не се приема за увреждащо доброто име, нито за заблуждаваща или сравнителна реклама. КЗК е навела изчерпателни доводи горното.

В същото време, обаче, КЗК е установила нарушение на общата забрана за нелоялна конкуренция и по-конкретно за извършване на действия или бездействия в противоречие с добросъвестната търговска практика и такива които увреждат или могат да увредят интересите на конкурентите. С оглед на събраните в хода на проучването доказателства, Комисията приема, че публикуваните видео клипове съдържат послания, които отговарят на дефиницията за реклама. Но липсата на каквото и да е участие от страна от ответното дружество в поръчването, създаването и разпространението на клиповете води до извода, че то не е техен рекламодател. В условията на динамично развиващата се технологична среда, значението на термина „Vlog” означава поддръжка

и водене на видео портал, в който се споделят мнения във връзка с теми, вълнуващи създателя му. Не е задължително да се открива правна връзка между компанията и съответния влогър. Такава не е установена и в конкретния случай и поради това не може да бъде ангажирана отговорност от страна на дружеството.

Поведението на стопанския субект би влязло в противоречие с добросъвестната търговска практика тогава, когато е в противоречие с нормативно установените правила, уреждащи дадена стопанка дейност или противоречи на обичайната търговска практика, а когато такава не е наложена – на добрите нрави. Понятията „добросъвестна търговска практика“ и „добри нрави“ са нравствено-етични категории, които имат различни проявления за отделните търговци. Прилагането им е необходима предпоставка за съществуването на нормална конкурентна среда, в която има гаранции и ефективен механизъм за защита на

стопанските субекти, понасящи негативи от нелоялно поведение на своите конкуренти.

Ответното дружество само признава в становището си, че е узнало за публикуването на въпросните клипове в интернет пространството и е било подробно запознато със съдържанието им. Най-общо КЗК съзира нарушение на правилата за конкуренция в бездействието на дружеството. След официалното му уведомяване за образуваното производство, то е следвало да предприеме действия, с които по категоричен начин да се разграничи от поведението на съответния влогър. В този смисъл липсват активни действия от страна на ответника с цел да повлияе на блогъра в посока промяна на съдържанието на разглежданите клипове. Не на последно място, въпросният влогър има финансов стимул от рекламирането на продуктите на ответното дружество.

Установеното нарушение е по член 29 ЗЗК. Комисията го

определя като „не особено тежко“, а размерът на наложената в конкретния казус санкция е 0,5 % от стойността на нетните приходи от продажби на дружеството за финансовата 2016 година, както и да заплати направените по производството разноски. В случая финансовото измерение на решението на КЗК е около 50 000 лв. Много по-съществен е фактът на създаване на практика и контрол от страна на КЗК върху дейността на физически и юридически лица в интернет, влиянието на влогърите и блогърите, както и на социалните мрежи и канали, при формиране на мнение, маркетингови нагласи, манипулиране на потребителите.

Настоящото служи само за информация и има за цел да обърне внимание върху някои специфични моменти в практиката на КЗК. Настоящото не представлява юридически съвет. За цялостно разбиране на дискутираните по-горе въпроси и преди да предприемете действия в тази връзка, Ви препоръчваме

да се консултирате с адвокатите при Адвокатско дружество „Илиева, Вучева & Ко.”.

 

панорама на офиса скрий съдържанието