Считано 1 януари 2018 г. търговците, които през предходната финансова година не са упражнявали дейност се освобождават от задължението да публикуват финансовите си отчети в Търговския регистър. Те следва да декларират липсата на дейност в Търговския регистър в срок до 31 март на следващата година. Такси за публикуване на декларацията не се дължат. Не на последно място дружествата без дейност ще продължат да подават годишни данъчни декларации по смисъла на Закона за корпоративното подоходно облагане.

панорама на офиса скрий съдържанието