В края на месец октомври 2017 г., в деловодството на Народното събрание, е внесен законопроект за изменение и допълнение на Закона за защита на конкуренцията. Част от предложените изменения и допълнения касаят подробно регламентиране на възможности и ред за търсене на обезщетение за вреди по пътя на исковото производство от физически и юридически лица, вследствие на установени нарушения на ЗЗК и в частност при нарушения на национални и европейски антитръстови правила. Предлагат се редица правила за определяне на кръга на засегнатите лица, определяне на отговорността и размера на вредите, както и начините за доказване и реализиране на отговорността. Друга част от предложените изменения и допълнения са свързани с определяне на легални термини и понятия по ЗЗК. Основни мотиви за предложените промени са хармонизиране с европейското законодателство и постигане на ефективност при упражняване на правата за

обезщетение при нарушения, включително и при обезщетения в полза на крайни потребители. Понастоящем, предложението е заварените до 26 декември 2014 г. съдебни производства за обезщетение, да се довършат по реда, по който са образувани. Следва да се отбележи, че се касае за законопроект, който следва да бъде обсъден в три парламентарни комисии, преди да бъде внесен за гласуване в пленарна зала.

панорама на офиса скрий съдържанието