Какво е търговската марка? Защо тя е важна за всеки един бизнес? Как да защитим нашата търговска марка?

Всеки потребител е заобиколен от неспиращ поток от стоки и услуги, предлагани от най-различни доставчици. За да направи избор за дадена покупка много често потребителят се доверява на утвърдена търговска марка, която прави продукта или услугата лесно разпознаваеми на фона на всички други конкуренти. Изборът най-често е свързан с асоциацията на дадения потребител, че дадената стока под търговска марка Х е с по-добро качество или по-добри характеристики от друга подобна стока. Естествено това е субективно мнение на потребителя, което обаче се е изградило на база усилената работа на даден производител да утвърди своя продукт на пазара като качествен и харесван и естествено като отличим от продуктите на конкурентите под точно определена

търговска марка.

Марката е знак, който е способен да отличава стоките или услугите на едно лице от тези на други лица и може да бъде представен графично. Такива знаци могат да бъдат думи, включително имена на лица, букви, цифри, рисунки, фигури, формата на стоката или на нейната опаковка, комбинация от цветове, звукови знаци или всякакви комбинации от такива знаци. Марката трябва да е уникална, т.е. да се избегне риска да не може да изпълни основната си функции да отличи стоките или услугите на дадено лице от стоките и услугите на друго лице.

Много често идеята за марката се ражда още със създаване на самия бизнес. Има в случаи обаче, в които марката бива измислена едва след като бизнесът е претърпял развитие. Във всеки един от тези случаи е препоръчително да се премине през процедура по регистрация на търговската марка, за да може да се придобие право върху нея. Важно е да се отбележи, че макар да съществуват

някои изключения за права на нерегистрани марки основната защита и ползи се придобиват след успешна регистрация на търговската марка пред съответно национално или международно бюро по интелектуална собственост.

С оглед да се защитят обществените интереси са уговорени правила, които следва да се спазват, така че да не се допуска злоупотреба с правото да регистрираш каквато и да е било марка в Република България. Това се изразява в създаването на абсолютни основания за отказ от регистрация на марка, а те са:

 • знак, който не е марка, т.е. не знак, който е способен да отличава стоките или услугите на едно лице от тези на други лица и може да бъде представен графично;
 • марка, която няма отличителен характер;
 • марка, която се състои изключително от знаци или означения, станали обичайни в говоримия език или в

установената търговска практика в Република България по отношение на заявените стоки или услуги;

 • марка, която се състои изключително от знаци или означения, които указват вида, качеството, количеството, предназначението, стойността, географския произход, времето или метода на производство на стоките, начина на предоставяне на услугите или други характеристики на стоките или услугите;
 • знак, който се състои изключително от:
 • а) формата, която произтича от естеството на самата стока;
  б) формата на стоката, която е необходима за постигане на технически резултат;
  в) формата, която придава значителна стойност на стоката;

  • марка, която противоречи на обществения ред или на добрите нрави
  • марка, която може да въведе в заблуждение потребителите относно естеството, качеството или географския произход на стоките или услугите;
  • марка, която се състои от или включва гербове, знамена или други символи, както и техни имитации на държави – членки на Парижката конвенция, както и гербове, знамена или други символи, съкращения или наименования на международни междуправителствени организации;
  • марка, която съдържа знаци, емблеми или гербове и представляващи особен обществен интерес;
  • марка, която се състои от или включва официални знаци и клейма за контрол и гаранция, когато те са предназначени за означаване на идентични или сходни стоки;
  • марка, която се състои от или включва наименование

  или изображение на културна ценност или части от културни ценности, определени по реда на Закона за културното наследство;

 • марка, която се състои изключително от заявено или регистрирано географско означение, действащо на територията на Република България, или от негови производни;
 • марка, която съдържа заявено или регистрирано географско означение, действащо на територията на Република България, или негови производни, когато заявителят не е вписан ползвател на географското означение.
 • Някои от изброените абсолютни основания за отказ могат да не бъдат приложени, когато марката в резултат на употреба е придобила отличителност по отношение на стоките или услугите, за които е заявена или е налице

  съгласие на съответния компетентен орган.

  Следващият елемент от стратегията за защита на търговската марка е определяне на територията, за която искаме да ползваме защита на нашата търговска марка и точно за кои стоки или услуги искаме да се ползваме от защитата и. Ако произвеждаме и продаваме велосипеди с марка „Лято‘84“ само в рамките на България ще е необходимо да регистрираме марка „Лято‘84“ за територията на България, а не например за територията на Китай където нямаме намерение да пласираме велосипеди през следващите 5 години или пък въобще нямаме намерение да навлизаме на този пазар, защото не е конкурентно и бизнес обосновано. Изборът на територия води до следните последици при регистрацията на нашата търговска марка – 1) ние имаме изключителните права за тази територия за точно тази марка и 2) не може да се ползваме с тези права на друга територия, за която не сме регистрирали марката. Като всяко правило и това има

  своите изключения, напр. когато марката е световно известна или когато се обсъжда единния пазар на Европейския съюз.

  Процесът на подготовка за регистрация на търговска марка преминава през избор на конкретни стоки и услуги, които да са защитени под търговската марка. Така например освен класически велосипед под марка „Лято‘84“ може да произвеждаме помпи за велосипеди, стойки за велосипеди, кошници за велосипеди. Така описаните индивидуални стоки попадат в един клас „Превозни средства; апарати за придвижване по земя, вода и въздух“ , в който клас също присъстват и реактивни самолети и хартиени самолетчета. Защитата на нашата марка ще се простира единствено и само до избраните от нас индивидуални стоки и услуги, попадащи в този клас. Преценката точно кои стоки да обособим в заявката за регистрация е от изключително значение, защото в последствие нямаме право да изменяме списъка на

  първоначално избраните стоки или услуги. Много често хората предпочитат да изредят всички стоки и услуги в даден клас, но това не е най-доброто решение за защита. Неизползването на марката за определена стоки и услуга би дало основание и възможност на трета страна да поиска нейното заличаване за този вид стока и услуга. В същото време неконкретизирането на определен сегмент не позволява марката да добие отличителност.

  Ако имаме ясна концепция за знак, територия и списък със стоки и/или услуги идва моментът, в който трябва да направим проучване и анализ на вече регистрирани или заявени за регистрация марки. Защо се прави това? В производството по регистрация на всяка марка има период, в който 3то лице може да подаде опозиция срещи нашата заявка за регистрация на марка.

  Опозицията представлява претенция на 3то лице, което се позовава на едно или повече относителни основания за отказ на регистрация на марка. Когато е подадена

  опозиция не се регистрирана марка:

  • която е идентична на по-ранна марка, когато стоките или услугите на заявената и на по-ранната марка са идентични;
  • когато поради нейната идентичност или сходство с по-ранна марка и идентичността или сходството на стоките или услугите на двете марки съществува вероятност за объркване на потребителите, която включва възможност за свързване с по-ранната марка;

  По-ранна марка е:

  • марка с по-ранна дата на подаване на заявката или с по-ранен приоритет;
  • заявена марка с по-ранна дата на подаване или с по-ранен приоритет, ако бъде регистрирана;
  • марка, регистрирана по реда на Мадридската спогодба

  или Протокола, с по-ранна дата на регистрацията или с по-ранен приоритет и с признато действие на територията на Република България;

 • марка, регистрирана по реда на Мадридската спогодба или Протокола, с по-ранна дата на регистрацията или с по-ранен приоритет, ако действието й бъде признато на територията на Република България;
 • марка на Общността с по-ранна дата на подаване на заявката или с по-ранен приоритет, или с по-ранно старшинство за територията на Република България;
 • заявена марка на Общността с по-ранна дата на подаване на заявката или с по-ранен приоритет, или с по-ранно старшинство за територията на Република България, ако бъде регистрирана;
 • марка, която е общоизвестна на територията на

 • Република България към датата на подаване на заявка за марка, съответно към датата на приоритета.

  Не се регистрира марка, която е идентична или сходна на по-ранна марка и е предназначена за стоки и услуги, които не са идентични или сходни на тези, за които по-ранната марка е регистрирана, когато по-ранната марка се ползва с известност на територията на Република България и използването без основание на заявената марка би довело до несправедливо облагодетелстване от отличителния характер или известността на по-ранната марка или би ги увредило. При опозиция, подадена от действителния притежател на нерегистрирана марка, която се използва в търговската дейност на територията на Република България, не се регистрира марка, чиято дата на подаване е по-късна от датата на действителното търговско използване на нерегистрираната марка.

  Опозицията е доста времеотнемащ и в повечето случай

  по-скъпа процедура от самата регистрация на търговска марка. Предварителното проучване ни помага да преценим риска от една бъдеща опозиция и да преценим дали сме избрали най-подходящия знак за марка. Проучването следва да бъде задълбочено като обстойно се проследят както различните относително основания за отказ така и различни регистрирани или заявени марки за територии, които биха имали влияние върху нашата регистрация.

  След завършване на проучването и анализът, ако бъдем уверени, че не са налице относителни основания за отказ от регистрация може да преминем към фактическата процедура по заявка за регистрация на марката.

  Каква е процедурата за подаване на заявка за регистрация и регистрация пред Патентно Ведомство?

  Всяко заинтересовано лице може да подаде изготвената по образец заявка за регистрация на марка. Ако марка се подава от име на търговско дружество, следва управителят на дружеството да подаде лично от името и за сметка на дружеството заявката, като изрично посочи, че заявител е самото дружество. Услугата може да се ползва онлайн, което е нововъведение от последните години, по примера на Европейската служба по интелектуална собственост.

  Може да използваме представител по индустриална собственост, който да ни представлява пред Патентно ведомство . Представител по индустриална собственост е квалифициран специалист по защита на индустриалната собственост, който преминава през специална процедура по акредитация за да може да представлява трети лица. Патентно ведомство поддържа актуален списък на всички представители.

  Колко би ни струвало да защитим нашата марка?

  Реална оценка на времето и енергията вложени в подготовката за регистрация варира значително за всеки отделен случай. Това, което може да предвидим като финансов ресурс, необходим за регистрацията, са таксите, които са дължими към Патентно ведомство.

  Първо се заплащат таксите за заявка и експертиза, и публикация на заявката – 190 лв. (ако марката се заявява до 3 класа стоки или услуги, за всеки следващ клас се заплащат 40 лв.). След приключване на горните процедури, се заплащат останалите такси – регистрация, свидетелство за регистрация и публикация на регистрираната марка – 400 лв.

  Не са обособени по-ниски такси ако се използва онлайн услугата на Патентно ведомство.

  Таксите за колективни и сертификатни марки са малко по-високи.

  За съпоставка таксата за подаване на опозиция е 400 лв.

  за индивидуални марки, а за колективните е 800 лв.

  Сроковете за заплащане на таксите трябва да се спазват, защото в противен случай се плаща двоен размер на първоначалната такса, а в някои случаи незаплащането води до оттегляне на заявката за регистрация.

  Колко време отнема да се мине през цялата процедура по регистрация?

  Времето зависи от всеки един конкретен случай, но осреднено може да се определи на 10-14 месеца от подаване на заявката. Ако има подадена опозиция срокът ще се удължи с времето, през което тече процедурата по опозиция.

  Колко време трае защитата на марката?

  Срокът на действие на регистрацията е 10 години от датата на подаване на заявката. Регистрацията може да

  бъде подновявана неограничено за следващи периоди от десет години.

  Практически въпроси и проблеми при регистрация на марка

  В практиката често се случва да си харесаме символ, знак или слоган с неясен произход. Тоест ние не сме сигурни кои трети лица имат права върху този знак (напр. авторски права). За да избегнем несигурност от бъдещи претенции на автори на дадено изображение срещу нашата търговска марка трябва да уредим изначално правата върху изображението/символа или друг елемент, който ще ползваме. Един вариант за подобно уреждане на отношенията е договор с автора за изработка на конкретно лого.

  В процеса на регистрация редица заявители получават подвеждащи съобщения от фирми, които се представят за официален орган за защита на марки и изискват

  плащания за големи суми, без това да е правно обосновано. Ако получите съобщение, за което не сте сигурни дали е автентично, е препоръчително да се свържете с Патентно ведомство, вашия представител по индустриална собственост или вашия търговски адвокат, който да ви посъветва дали следва да извършите плащане на исканата сума.

  Не малко са случаите на неправомерно заявяване и регистрация на търговски марка. Важно е да се отчете от чие име се запазва марката, а именно дали заявител и в последствие собственик ще е едно физическо лице, съдружник в нашето дружество, или самото дружество. Марката като търговски знак на дружеството следва да е изцяло собственост на дружеството, което да може правомерно и изцяло да се ползва с правата по нея.

  А защо е ценна търговката марка?

  Колкото по-известна и отличителна е една марка, толкова

  по-скъпо е оценявана като актив на едно дружество. Дружество, притежател на марка, може да се възползва допълнително от лицензирането на марката на трети лица, с което да увеличи приходите си. Като един скъпо оценен актив, марката може да има важна роля при определяне на по-висока пазарна и продажна цена на нашето дружество. Накрая, но не на последно място търговската марка комуникира чрез рекламата и маркетинга директно с клиенти и потребители, които желаят да закупят нашата стока или да ползват нашата услуга.

  В класациите за най-скъпи марки попадат брандовете на:

  Google – пазарна оценка 44 млрд. щатски долара

  Microsoft – пазарна оценка 42 млрд. щатски долара

  LVMH Group – пазарна оценка 49,98 милиона евро

  Nestle – пазарна оценка 37,75 милиона евро

  Heineken – пазарна оценка 22,94 милиона евро

  Ако трябва да обобщим основните етапи при стратегията за развитие и защита на една търговска марка бихме обособили следните неща:

  • Да изберем отличителен знак, който да представя нашия бранд, напр. словосъчетание, лого и словосъчетание или пък опаковката на стоката;
  • Да определим вида и типа на марката;
  • Да направим предварително проучване и анализ дали има пречка така избраната марка да се регистрира, защото са налице абсолютни основания за отказ от регистрация;
  • Да направим предварително проучване и анализ на вече регистрирани или заявени за регистрация марки, които биха се третирали като сходни с желаната от нас марка;
  • Да изберем най-подходящите стоки и услуги, които ще са защитени с нашата марка;
  • Да изберем територията, за която искаме да запазим нашата марка;
  • Да следим за последващо заявени или дори регистрирани марки, които биха накърнили нашите права като собственик на марката, напр. заявка за регистрация на сходна или идентична марка;
  • Да следим за неправомерни действия от 3ти лица за използване на нашата марка в техните търговски отношения;
  • Да използваме марката през периода на защита и да имаме проследимост и доказателства за нейното използване;
  • Да отчитаме оценката на марката в търговските и счетоводните книги на дружеството;

  • Проследяване на срока на защита и навременно подновяване на защитата.

  На пръв поглед процесът на регистрация и защита на търговската марка изглежда сложен и не достатъчно обоснован разход. В действителност с правилна и навременна помощ от страна на специалист в областта на индустриалната собственост цялата процедура може да премине лесно и ефективно. Преимуществата да притежаваш собствена марка са съществени за всеки един бизнес и сфера на дейност. Използвана правилно, марката може да бъде способ за заемане на по-голям пазарен дял и по-високи финансови резултати. Ако проявявате интерес към по-задълбочено анализ по темата или се интересувате как да защитите собствената си марка, може да се свържете с нашия екип по защита на индустриалната собственост.

  Искате ли да се възползвате максимално от

  възможностите, които предоставя една марка. Ако все още не сте сигурни кое е най правилното решение за Вас, може да се обърнете към нас за експертен съвет.

  Вие сте на ход.

  Настоящата статия служи само за информация и има за цел да обърне внимание върху някои специфични момента от защитата на търговската марка. Настоящото не представлява юридически съвет. За цялостно разбиране на дискутираните по-горе въпроси и преди да предприемете действия в тази връзка, Ви препоръчваме да се консултирате с адвокатите при Адвокатско дружество „Илиева, Вучева & Ко.”.

   

  панорама на офиса скрий съдържанието