На 27.10.2017 г. беше обявено как EK смята да оползотвори 30 милиарда евро по програмата на ЕС за финансиране на научните изследвания и иновациите — „Хоризонт 2020“, през периода 2018—2020 г., включително сумата от 2,7 милиарда евро за стартиране на Европейския съвет по иновациите.

Нововъведение е първата фаза на Европейския съвет по иновациите. Между 2018 и 2020 г. ще бъдат мобилизирани 2,7 милиарда евро по програмата „Хоризонт 2020“ за подкрепа на високорискови, но многообещаващи иновации с цел създаване на пазарите на бъдещето.

Друго нововъведение е предоставянето на еднократна финасова помощ с нов подход към възстановяването на разходите от система, основаваща се на контрол към системата базирана на доверие.

Приоритетите за финансиране са следните:

  • Нисковъглеродно и устойчиво на измененията на климата бъдеще: 3,3 милиарда евро
  • Кръгова икономика: 1 милиард евро
  • Цифровизиране и трансформиране на европейската промишленост и услуги: 1,7 милиарда евро
  • Съюз на сигурност: 1 милиард евро
  • Миграция: 200 милиона евро
  • чистата енергия – 2,2 милиарда евро в четири взаимосвързани области:

○ възобновяеми енергийни източници,

○ енергийно ефективни сгради,

○ лектромобилност

○ решения за съхранение на енергия, включително 200 милиона евро за подкрепа на развитието и производството в Европа на следващото поколение електрически батерии.

Насърчаване на научните изследвания, които нямат непосредствено практическо приложение

Същевременно „Хоризонт 2020“ ще продължи да финансира изследванията, провеждани от научен интерес (т.е. научни изследвания, които нямат непосредствено практическо приложение). Годишната работна програма на Европейския научноизследователски съвет за 2018 г., приета през август, ще позволи подпомагането на изследователи с изключителни достижения със сума в общ размер на почти 1,86 милиарда евро. За действията

по програмата „Мария Склодовска-Кюри“, които финансират стипендии за изследователи на всички етапи от тяхното професионално развитие, се предоставят общо 2,9 милиарда евро за период от три години.

Разпространяване на върховите научни постижения

Между 2018 и 2020 г. по „Хоризонт 2020“ ще бъдат отпуснати 460 милиона евро специално за подпомагане на държавите членки и на асоциираните държави, които все още не участват в програмата с пълния си потенциал. Целта е да се оползотворят неизползваните ниши на високи постижения в Европа и извън нея. Освен това програмата продължава да насърчава по-тесни полезни взаимодействия с европейските структурни и инвестиционни фондове.

Допълнително опростяване на правилата за участие

Друга новост е въвеждането на пилотен проект за финансиране с еднократни суми, което представлява нов и по-лесен подход за предоставяне на финансова подкрепа на участниците. С него фокусът на предварителните проверки ще бъде изместен от финансовия контрол към научно-техническото съдържание на проектите.

Отворена наука

Програмата отбелязва съществена промяна в насърчаването на отворената наука чрез преминаване от публикуването на резултатите от научните изследвания в научни публикации към споделяне на знанията на по-ранен етап от научноизследователския процес. Отворената наука ще бъде подкрепена с 2 милиарда евро, като 660 милиона евро ще бъда предназначени за

Европейския облак за отворена наука, за Европейската инфраструктура за данни и за високопроизводителни изчислителни технологии.

Безспорно този етап от финансиране по-програма Хоризонт 2020 ще предизвика голям интерес както в България така и в Европа. Все по-големия брой на технологични стартиращи компании, чиито основен фокус е иновацията в даден обществен сектор ще има възможност да получи финансиране за своята дейност.

Ако имате въпроси относно процедурата по кандидатстване и изискванията за участие и финансиране по Програма Хоризонт 2020 може да се свържете с нашия екип.

панорама на офиса скрий съдържанието