Търговската тайна е ценна информация на всяко предприятие, която то третира като поверителна и която му дава конкурентно предимство. Европейските компании все повече са изложени на злоупотреба с търговски тайни. По предложение на Европейската комисия Европейският парламент и Съветът стандартизират съществуващите различаващи се национални закони за защита срещу незаконно присвояване на търговски тайни. Това ще даде възможност на компаниите да експлоатират и споделят търговските си тайни с привилегировани бизнес партньори във Вътрешния пазар, превръщайки своите иновативни идеи в растеж и работни места.

Значението на търговските тайни

Независимо дали чрез трудоемки и скъпи изследвания, десетилетия опит или внезапен изблик на творчество, компаниите постоянно развиват информация, която може да им помогне да станат по-добри, по-бързи или с по-ниски разходи. Такива знания могат да включват нови

производствени процеси, подобрени рецепти или информация от кой да купуват и на кого да продават. Информацията, защитена чрез търговска тайна, може да бъде стратегическа за десетилетия (например, рецепта или химическо съединение) или ефимерна (например резултатите от маркетингово проучване, името, цената и датата на пускане на нов продукт или цена, предложена в тръжната процедура).

Информацията, знанието, изобретателността и творчеството са суровините на новата икономика, а търговските тайни са важни за големите и малките компании във всички икономически сектори. Въпреки това, макар големите компании да разполагат с ресурси за управление на голямо портфолио от права върху интелектуална собственост, като например патенти, по-малките фирми често не могат да си позволят това – поради това влиянието на търговската тайна е по-голямо за тях.

На 8 юни 2016 г. по предложение на Европейската комисия Европейският парламент и Съветът приеха ДИРЕКТИВА (ЕС) № 2016/94 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА относно защитата на неразкрити ноу-хау и търговска информация (търговски тайни) срещу тяхното незаконно придобиване, използване и разкриване (“Директива”). Директивата има за цел да стандартизира националното законодателство в страните от ЕС срещу незаконното придобиване, разкриване и използване на търговски тайни. Директивата хармонизира определението за търговска тайна в съответствие със съществуващите международно обвързващи стандарти. Тя също така определя съответните форми на незаконно присвояване и пояснява, че обратният инженеринг и паралелните иновации трябва да бъдат гарантирани, като се има предвид, че търговската тайна не е форма на изключително право върху интелектуалната собственост. Без да се установяват наказателни санкции, предложението хармонизира

гражданскоправните средства, чрез които потърпевшите от незаконно присвояване на търговски тайни могат да търсят закрила, като например:

  • спиране на незаконното използване и по-нататъшно оповестяване на незаконно присвоени търговски тайни
  • отстраняване от пазара на стоки, които са били произведени въз основа на незаконно придобита търговска тайна
  • правото на обезщетение за вредите, причинени от неправомерното използване или разкриване на незаконно присвоена търговска тайна.

Страните от ЕС трябва да въведат законовите и административните разпоредби, необходими за спазване на Директивата, до 9 юни 2018 г.

Какво ще се промени?

Компаниите, изобретателите, изследователите и създателите ще бъдат поставени на еднакво място в рамките на вътрешния пазар и ЕС ще има обща, ясна и балансирана правна рамка, която ще обезкуражи нелоялната конкуренция и ще улесни съвместните иновации и споделянето на ценно ноу-хау за да направи ЕС по-силен и по-конкурентен икономически регион.

 

панорама на офиса скрий съдържанието