На 27.10.2017 г. в Държавен вестник бяха обнародвани изменения в Гражданския процесуален кодекс („ГПК“), приети от Народното събрание. Те засягат редица аспекти на гражданския процес.

Промените обхващат:

 • връчването на съобщения – вече ще може да се извършва по местоработата, местослуженето и мястото на стопанска дейност на ответника, които съдът ще следва да проверява служебно.
 • сроковете спират да текат през дните, обявени за официални празници, както и по време на съдебната ваканция от 15 юли до 1 септември.
 • промени за определяне размера на дължимите държавни такси и разноски при исковите и изпълнителните процеси.
 • определяне на местната подсъдност. Исковете срещу

държавните учреждения, техни поделения и клонове ще се предявяват пред съда, в чийто район е възникнало правоотношението, от което се е породил спорът.

 • на касационно обжалване пред Върховния касационен съд подлежат въззивните решения, в три хипотези. Това са случаите, в които съдът се е произнесъл по материалноправен или процесуалноправен въпрос, който е: 1. решен в противоречие със задължителната практика на Върховния касационен съд и Върховния съд в тълкувателни решения и постановления, както и в противоречие с практиката на Върховния касационен съд; 2. решен в противоречие с актове на Конституционния съд на Република България или на Съда на Европейския съюз; 3. от значение за точното прилагане на закона, както и за развитието на правото.

 • Приема се още, че независимо от тези предпоставки въззивното решение се допуска до касационно обжалване при вероятна нищожност или недопустимост, както и при очевидна неправилност. Със Закона за изменение и допълнение на Гражданския процесуален кодекс също така се отменят правилата за уеднаквяване на практиката в случаите, когато въззивното решение е постановено при противоречива практика

 • промени в особеното производство за поставяне под запрещение, като към кръга на легитимираните да искат неговата отмяна се добавя и ограничено запретения.
 • промени в изпълнителното, обезпечителното и заповедното производства са насочени към гарантиране на по-широк кръг права на длъжника във всеки един от тези процеси.
  • регламентира изпълнението чрез Електронни публични търгове, като са предвидени промени при изпълнението върху вземания на длъжника и върху ценни книги.
  • за първи път се урежда изпълнение върху обособена част от търговско предприятие и върху обекти на индустриалната собственост на длъжника.

  Новите промени са насочени към осигуряване на бързина на исковия процес. Същевременно се цели улесняване на страните и съобразяване на техните процесуални права с възможностите, които предоставя технологичното развитие на обществото. Не на последно място, измененията гарантират защита правата на длъжника в изпълнителното, обезпечителното и заповедното производство.

  Нашият екип ще подготви по-подробен анализ на промените и техния ефект върху гражданите и бизнеса. Очаквайте скоро пуликацията.

   

  панорама на офиса скрий съдържанието