На 04.10.2017 г. беше публикувано прес съобщение, с което Европейската комисия представи планове за най-голямата реформа на правилата за ДДС на ЕС от четвърт век насам.

Според Европейската комисия предложената реформа на ДДС ще направи системата по-стабилна и по-проста за ползване от предприятията.

Целта е една система на ДДС, която да помага на предприятията да се възползват от всички предимства на единния пазар и да се конкурират на световните пазари. Понастоящем разходите за спазване на разпоредбите са с 11 % по-високи за предприятията, занимаващи се с презгранична търговия, отколкото за занимаващите се само с вътрешна търговия. Направените изчисления посочват, че разходите на предприятията могат да намалеят приблизително с 1 милиард евро с въвеждане на реформите.

Комисията предлага да промени из основи действащата система на ДДС, като започне да облага продажбите на стоки от една държава от ЕС в друга по същия начин, както продажбите на стоките в рамките на отделните държави членки. Така ще се поставят основите на една нова и окончателна система на ДДС за ЕС.

Това са четирите основни принципа по отношение на ДДС реформата:

  • Справяне с измамите:върху презграничната търговия между предприятията ще започне да се начислява ДДС ставката, приложима към получателя. Начисляването ще се извършва от доставчика.
  • Обслужване на едно гише: благодарение на режима за „обслужване на едно гише“ за дружествата, които извършват презгранични продажби, ще бъде по-лесно да спазват задълженията си във връзка с ДДС. Търговците ще могат да изготвят декларации и да

извършват плащания посредством един-единствен онлайн портал на собствения си език и по същите правила и административни шаблони, както в държавата им на произход. След това държавите членки ще изплащат ДДС директно помежду си, какъвто е вече случаят с всички продажби на електронни услуги.

  • По-добра съгласуваност: преминаване към принципа на „местоназначението“, съгласно който окончателният размер на ДДС винаги се плаща на държавата членка на крайния клиент и се начислява по ставката в тази държава членка. Той вече се прилага за продажбите на електронни услуги.
  • По-малко бюрокрация: опростяване на правилата за фактуриране, възможност продавачите да подготвят фактурите си по правилата на своята собствена държава, дори когато търгуват през граница.

Дружествата няма да трябва повече да изготвят списък с презграничните си сделки, предназначен за данъчните органи (т.нар. „обобщена декларация“).

Въвежда се понятието „сертифицирано данъчно задължено лице“ — категория надеждни предприятия, които ще се ползват от много по-прости и пестящи време правила. Предлагат се и четири „временни решения“, които да влязат в сила до 2019 г. Тези краткосрочни мерки са били изрично поискани от държавите членки с цел да се подобри текущото функциониране на системата на ДДС до постигане на пълно съгласие и въвеждане на окончателния режим.

Следващи стъпки

Това законодателно предложение ще бъде изпратено за одобрение до държавите членки в Съвета и до Европейския парламент за консултация. Комисията ще продължи работа по тази инициатива и през 2018 г. с

подробно законодателно предложение за изменение на т. нар. „Директива за ДДС“ на техническо равнище, с което предложеният днес окончателен режим на ДДС да бъде въведен гладко.

 

панорама на офиса скрий съдържанието