Считано от 1 януари 2018 г. с изменение в ЗЮЛНЦ се въвежда Регистър на юридическите лица с нестопанска цел към Агенцията по вписванията към Министъра на правосъдието („Регистърът“).

Срокове и пререгистрация

Всички вписани понастоящем юридически лица с нестопанска цел са длъжни да подадат заявление за пререгистрация по новия ЗЮЛНЦ в срок до 31 декември 2020 г. В рамките на този срок всеки има право на достъп до регистрите на юридическите лица с нестопанска цел към съответните окръжни съдилища, относно непререгистрираните юридически лица с нестопанска цел. Съдилищата ще издават удостоверения за актуално състояние, както и преписи от документите, въз основа на които са извършени вписванията им. Също така, до изтичането на този срок Министерството на правосъдието ще поддържа публична база данни на неподалите

заявление за пререгистрация юридически лица с нестопанска цел.

Пререгистрацията в нововъведения Регистър се извършва безплатно и досегашното наименование на юридическото лице се запазва. Тя се осъществява въз основа на заявление и удостоверение за актуално състояние, издадено след 01.01.2018 г. Актуалното състояние следва да съдържа пълни данни за актуалните вписани обстоятелства.

Освен това, пререгистрацията може да бъде извършена и „въз основа на акт на съдебен или на друг държавен орган и на частен съдебен изпълнител или въз основа на заявление на заинтересовано лице, когато са оправомощени по силата на закон да искат вписване, заличаване или обявяване в регистъра“. В този случай Агенцията по вписванията изисква от окръжния съд по регистрацията на юридическото лице с нестопанска цел издаването на удостоверение за актуалното състояние. То

се издава в тридневен срок от датата на поискването и съдът по регистрацията незабавно (служебно) го изпраща на Агенцията по вписванията, като за това не се дължи държавна такса.

Висящи производства по регистрация

Производствата по регистрация, започнали преди влизането в сила на новия ЗЮЛНЦ, е прието да бъдат приключени от съда по досегашния ред.

Обстоятелства, подлежащи на вписване

В Регистъра следва да бъдат вписани:

  • наименованието на юридическото лице;
  • целите и средствата за постигането им;
  •  седалището и адресът на управление;
  •  органите на управление;
  • информация относно клоновете и други обстоятелства;
  • решението за учредяване;
  • уставът на сдруженията (съответно учредителният акт на фондациите);
  • решенията за промени в обстоятелства;
  • финансовите отчети и други.

По отношение на юридическите лица с нестопанска цел, определени за извършване на общественополезна дейност, се въвежда изискване за обявяване в Регистъра и на доклад за дейността с изрично посочено в закона съдържание.

Срокът за заявяване на подлежащите на вписване/обявяване актове и обстоятелства в Регистъра е 1 месец, считано от деня на възникването (промяната) на тези обстоятелства.

Процедурата по свикване на Общо събрание също е променена. Занапред поканите следва да бъдат обявявани в Регистъра, а не в Държавен вестник, както беше съгласно изискванията на стария ЗЮЛНЦ.

Предоставянето на правни услуги по отношение на юридически лица с нестопанска цел е сред ключовите сфери на дейност на Адвокатското дружество. Разнообразният опит и познанията, които имаме от работата си в тази сфера, както и задълбоченото познаване на особеностите на нормативната уредба, относима към фондациите и сдруженията, е в основата на висококачественото правно съдействие, което можем да предложим при пререгистрирането на юридическите лица с нестопанска цел.

Настоящата статия служи само за информация и има за цел да обърне внимание върху най-новите законодателни решения по отношение на юридическите лица с нестопанска цел. Настоящото не представлява

юридически съвет. За цялостно разбиране на дискутираните по-горе въпроси и преди да предприемете действия в тази връзка, Ви препоръчваме да се консултирате с адвокатите при Адвокатско дружество „Илиева, Вучева & Ко.” .

Чувствайте се свободни да се свържете с нас за по-подробна информация по темата.

панорама на офиса скрий съдържанието