ПРИДОБИВАНЕ НА БЪЛГАРСКО ГРАЖДАНСТВО ЧРЕЗ ИНВЕСТИЦИЯ

 

Съгласно българското законодателство съществуват две процедури за придобиване на българско гражданство чрез инвестиция – обикновена, която отнема минимум пет и половина години, и бърза, вместваща се в рамките на около година и половина.

 

За провеждане на обикновената процедура кандидатът за гражданство следва да (изброяването е кумулативно):

  • е пълнолетен;
  • не е осъждан от български съд и срещу него да няма образувано наказателно производство;
  • има доход или занятие, което му дава възможност да се издържа в Република България;

 • владее български език, което се установява по специален ред;
 • е освободен от досегашното си гражданство (ако не е гражданин на Европейския съюз);
 • е придобил разрешение за постоянно пребиваване (изброяването е алтернативно):
  • Чрез вложение в размер между 1 000 000 лв. и 6 000 000 лв. – в зависимост от вида и характера на инвестицията;
  • Като извършва дейност по изпълнение и/или поддържане на инвестиция;
  • Чрез вноска в капитала на българско търговско дружество на не по-малко от 500 000 лв.;

 • При наличието на разрешение за продължително пребиваване, придобито въз основа на виза тип „Д“ и вложение над 600 000 лв., поддържано в продължение на 5 години или инвестиция в икономически необлагодетелствани региони – чрез вложение в капитала на българско търговско дружество над 250 000 лв., поддържано в продължение на 5 години и при разкрити най-малко 5 работни места за български граждани, поддържани за срока на пребиваването.
  • е изтекъл период от 5 години от получаване на разрешението за постоянно пребиваване.

   За провеждане на бързата процедура кандидатът за гражданство следва да (изброяването е кумулативно):е пълнолетен;

   • е пълнолетен;
   • не е осъждан от български съд и срещу него да няма образувано наказателно производство;
   • е придобил разрешение за постоянно пребиваване (изброяването е алтернативно):
  • Чрез вложение над 1 000 000 лв. или чрез увеличавате на вложение с такъв размер;
  • Ако преди не по-малко от една година е получил разрешение за постоянно пребиваване на основание извършването на дейност по изпълнение и/или поддържане на инвестиция;
  • Да е изтекъл период от 1 година от получаване на разрешението за постоянно пребиваване.

  И двете процедури (обикновената и бързата) се осъществяват в три етапа, първият от които е издаването на виза тип „Д“.

  След получаването и кандидатът следва да придобие разрешение за постоянно пребиваване, въз основа на което започва третият етап – същинската процедура по получаване на българско гражданство. Този трети етап протича в две фази:

  • процедура пред Министъра на правосъдието;
  • процедура пред Президента на Република България.

  Настоящата статия служи само за информация и има за цел да запознае накратко читателя със законовите възможности за придобиване на българско гражданство чрез инвестиция. Настоящото не представлява юридически съвет и няма претенцията да бъде изчерпателно. За цялостно разбиране на дискутираните по-горе въпроси и преди да предприемете действия в тази връзка, Ви препоръчваме да се консултирате с адвокатите при Адвокатско дружество „Илиева, Вучева & Ко”.

  Чувствайте се свободни да се свържете с нас за по-подробна информация по темата.

  панорама на офиса скрий съдържанието