На 30.05.2017 г. в Народното събрание бе внесен за разглеждане Законопроект за концесиите. След приемането на новия Закон за концесиите ще бъдат отмени досега действащия Закон за концесиите и Закона за публично-частно партньорство.

Законопроектът цели да транспонира в българското законодателство Директива 2014/23/ЕС на Европейския парламент и на Съвета за възлагане на договори за концесия.

Предвижда се той да влезе в сила в 3 месечен срок от обнародването му в Държавен вестник.

Някои специфични разпоредби на новия Закон за концесиите ще влязат в сила 12 месеца след обнародването му в Държавен вестник.

Предвижда се влизане в сила от 31.01.2019 г. на уредбата на Национален концесионен регистър както и на правилата за водене на партидите за всяка концесия.

С приемането на Закона за концесиите се предвиждат също промени в 26 закона.

Предстои срок за предложения преди гласуване на второ четене. Срокът за предложения е до 06.07.2017 г.

Нашият екип ще следи за хода по приемане на законопроекта и обнародването на приетия окончателен текст на новия Закон за концесиите.

панорама на офиса скрий съдържанието