С ПМС № 95 от 18.05.2017 г. за изменение и допълнение на Наредбата за работното време, почивките и отпуските се предвижда разширяване на кръга на лицата, имащи право да ползват отпуск поради бременност, раждане и осиновяване и отпуск при смърт или тежко заболяване на родител. Тези новости влизат в сила от 1 юни 2017 г. заедно с последните изменения и допълнения на чл. 163 от Кодекса на труда.

Промени, които влизат в сила от 1 януари 2018 г.

Правителството одобрява промени в правилата за работното време, почивките и отпуските, като регламентира ред и условия за съставяне на графици при сумирано изчисляване на работното време. С измененията, които влизат в сила от 1 януари 2018 г., се въвеждат изисквания за съставянето на графиците и за обстоятелствата, при които те се променят. Графиците за работа за периода, за който е установено сумираното изчисляване, трябва да се съхраняват най-малко 3 години

след края на периода.

Работодателят запознава работниците или служителите с утвърдените графици преди започване на работа по тях. През периода, за който е установено сумираното изчисляване, утвърдените поименни графици се изменят от работодателя при промяна на числеността на заетите работници и служители или на други обстоятелства, при които те са утвърдени. Поименните графици се изготвят така, че сборът от работните часове по графика на работника или служителя за периода, за който е установено сумираното изчисляване, трябва да е равен на нормата за продължителност на работното време.

Когато се полага нощен труд, сборът от работните часове по графика на работника или служителя се изчислява след превръщане на нощните часове в дневни за смените с 4 и повече от 4 часа нощен труд с коефициента по чл. 9, ал. 2 от Наредбата за структурата и организацията на работната заплата. Превръщане на нощните часове в

дневни не се извършва, когато за работното място е установено намалено работно време, както и в случаите, когато трудовият договор е сключен за работа само през нощта.

При сумирано изчисляване на работното време (седмично, месечно или за друг календарен период, който не може да бъде повече от 6 месеца.) се определя норма за продължителност на работното време за периода. Нормата се определя в часове, като броят на работните дни по календар, включени в периода на отчитане, се умножи по дневната продължителност на работното време, установена за работното място, при подневно отчитане на работното време.

Когато работник или служител през целия или през част от периода, за който е установено сумирано изчисляване на работното време, е ползвал отпуск, нормата за продължителност на работното му време се преизчислява, като от броя на работните дни по календар се изваждат

съответните дни отпуск, разрешени в работни дни по календар, както и съответната част от отпуските, разрешени в календарни дни, съвпадащи с работните дни по календар.

Когато в края на периода, за който е установено сумирано изчисляване на работното време, отработените от работника или служителя часове по графика са по-малко от определените часове, за недостигащите часове се счита, че работникът или служителят е в престой не по своя вина, с изключение на случаите на виновно неявяване на работника или служителя на работа.

Когато трудовото правоотношение е прекратено преди изтичането на периода, за който е установено сумирано изчисляване на работното време, и отработените от работника или служителя часове по графика са по-малко от определените часове, за периода до датата на прекратяването се счита, че той е в престой не по своя вина, с изключение на случаите на виновно неявяване на

работа.

Отработените часове, които в края на периода, за който е установено сумирано изчисляване на работното време, са повече от определените часове, се отчитат за извънреден труд по реда на чл. 149 от КТ пред инспекцията по труда без превръщане на нощните часове в дневни.

панорама на офиса скрий съдържанието