Изготвихме правно становище по договор за концесия, касаещ разработването на находище и изграждането на производствени мощности за добив на полезни изкопаеми. Основните въпроси, които разгледахме в детайли включват: задълженията на страните по договора, дата на сключване и предпоставки за изпълнение, прекратяване на договора и съответните правни основания, възможни правни действия, включително съдебни искове срещу държавата, в качеството й на концедент. Задачата изискваше да покажем задълбочените си познания в областта на приложимото право относно концесиите, но и в регулациите на добиване на полезни изкопаеми. Не на последно място, демонстрирахме и отличните си комуникационни умения в отношенията си със съответните държавни органи.

панорама на офиса скрий съдържанието